CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Denumirea și însemnele organizației

(1) Tinerii Verzi – organizația de tineret a Partidului Verde (Verzii) prescurtat Tinerii Verzi

reprezintă o organizație de tineret afiliată politic Partidului Verde, care are drept scop

principal promovarea politicilor de tineret a Verzilor români pentru a oferi societăţii românești

o alternativă de guvernare pentru dezvoltare şi progres. Tinerii Verzi militează pentru o

democraţie funcţională şi matură şi pentru o administrare durabilă a ţării;

a) Semnul electoral sau logo reprezintă imaginea stilizată a unei flori a soarelui și cuvântul TINERII VERZI;

b) Reprezentarea grafică, alb-negru și color, a semnului permanent sunt descrise în manualul de identitate vizuală;

c) Semnul permanent al organizației este inscripționat pe toate însemnele și documentele oficiale, precum și pe materialele de promovare ale Tinerilor Verzi, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului.

d) Schimbarea sau modificarea semnului permanent se realizează în conformitate cu prevederile statutare și dispozițiile legale.

(2) Drapelul organizației este verde și are inscripționat în centru semnul permanent.

(3) Imnul Tinerilor Verzi se aprobă de către Biroul Național.

Art. 2 CADRUL STATUTAR

(1) Organizația Tinerii Verzi își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile

statutului Partidul Verde (VERZII), partid înregistrat în Registrul Partidelor Politice al

Tribunalului București la poziția 38.

b) Tinerii Verzi își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul național, în conformitate cu legile

române și cu prevederile acestui statut.

c) Tinerii Verzi este o organizație ecologistă, verde, moderată, adaptată valorilor românești,

membră a Federației Tinerilor Verzi Europeni (FYEG) și membră a organizației AER pentru

Tineri;

d) Tinerii Verzi este este o organizație democratică, care se adresează, prin întreaga sa

activitate politică, tuturor tinerilor români, tineri care își doresc un viitor mai bun, mai verde și

mai sănătos pentru România.

(e) Tinerii Verzi urmăresc exclusiv obiective politice;

(f) Tinerii Verzi sunt reprezentați în raporturile cu autoritățile publice și cu terții de către

Copreședinți (împreună sau separat), iar în lipsa lor, sau prin delegare de Coordonatorul Național

(2) Sediul central al organizației este de regulă același cu sediul central al Partidului Verde

(Verzii)

(3) Sediul central poate fi schimbat de către Biroul Național al Tinerilor Verzi.

Art 3. SCOPUL TINERILOR VERZI

a) Organizația Tinerii Verzi are ca scop principal promovarea și pregătirea tinerilor candidați

și promovarea politicilor de tineret ale Partidului Verde

b) Tinerii Verzi militează pentru o democrație deplină într-o societate fără corupție și pentru

valorificarea în acord cu natura, a tuturor resurselor țării în favoarea cetățenilor ei.

CAPITOLUL II

Art. 4 OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE ORGANIZAȚIEI

(1) Tinerii Verzi, prin Programul politic și prin acțiunile sale își propune drept obiective

prioritare următoarele:

1. promovarea tinerilor în politică

2. combaterea schimbărilor climatice și asigurarea justiției între generații;

3. combaterea corupției și a economiei subterane;

4. apărarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor;

5. promovarea și apărarea democrației, a pluralismului politic și a statului de drept;

6. promovarea modelelor de funcționare democratică a tuturor instituțiilor;

7. promovarea principiilor doctrinare verzi adaptate valorilor tradiționale românești;

8. promovarea responsabilității față de mediu și apărarea dreptului la un mediu

înconjurător sănătos și echilibrat ecologic;

9. promovarea tehnologiilor verzi, nepoluante și a surselor regenerabile de energie;

10. sprijinirea dezvoltării durabile;

11. promovarea dreptății sociale

12. promovarea unei educații moderne și performante, care să învețe tânăra generație

ce înseamnă disciplina și responsabilitatea;

13. promovarea unor instituții de învățământ care să mizeze pe programe și metode de

predare pe baze raționale și științifice și care să stimuleze creativitatea și potențialul

copiilor și tinerilor; promovarea culturii, a științei, a disciplinei, a respectului, a

valorilor morale românești, a inovării și cercetării științifice;

14. îmbunătățirea tuturor serviciilor publice, în special cele din domeniul sănătății, muncii,

protecției mediului, locuirii și protecției sociale active;

15. promovarea conștiinței civice, a activismului, a implicării și responsabilizării grupurilor sociale pentru un viitor durabil în România și în Uniunea Europeană;

16. promovarea unei economii de piață sustenabile, circulare și echitabile.

17. stimularea liberei inițiative sustenabile și a antreprenoriatului orientat către o

economie verde, circulară; restructurarea și modernizarea economiei naționale în

acest sens;

19. sprijinirea sectorului agricol, a fermierilor și promovarea agriculturii ecologice

valorificând toate resursele interne și europene disponibile; sprijinirea sectorului

forestier și piscicol și promovarea exploatării sustenabile a resurselor naturale – ape,

păduri, biosferă;

20. promovarea unui climat de integritate în administrația publică locală și centrală;

promovarea modelelor de organizare administrativ-teritorială sustenabile, care pun

totodată în valoare patrimoniul natural și cultural;

21. promovarea libertății de gândire,

22. promovarea democrației și a drepturilor fundamentale la nivel internațional și a

mijloacelor pașnice de rezolvare a conflictelor;

23. promovarea protecției animalelor și combaterea cruzimii față de acestea;

24. garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăților individului în spațiul virtual.

(2) Tinerii Verzi vor urmări împlinirea obiectivelor sale politice, inclusiv prin organizarea unor

activități care promovează valorile, principiile și politicile menționate anterior, precum:

a) acțiuni și luări de poziție politice;

b) elaborarea de politici publice și proiecte de lege;

c) implementarea principiilor și valorilor asumate prin acțiunile organizației și ale aleșilor

tineri verzi din administrația publică locală și centrală;

d) acțiuni de promovare, simpozioane, conferințe si dezbateri politice;

e) consultări publice, cercetări, studii și rapoarte privind aspecte social-politice, care privesc

situația drepturilor și libertăților fundamentale, problemele de mediu sau funcționarea

instituțiilor democratice;

f) acțiuni educative în materie politică precum sesiuni de instruire, tabere și școli de vară;

g) campanii publice, inclusiv în mediul on-line, pentru promovarea unor cauze punctuale sau

a valorilor organizației.

CAPITOLUL III

Art. 5 MEMBRII PARTIDULUI VERDE (VERZII), DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

(1) Poate fi membru al organizației Tinerii Verzi, pe baza liberei adeziuni, orice cetățean

din spațiul Uniunii Europene, care are drept de vot, fără deosebire de rasă,

naționalitate, etnie, religie, sex, avere sau origine socială și care îndeplinește

următoarele condiții:

a) a împlinit vârsta de 16 ani;

b) are o conduită profesională, morală și politică corespunzătoare intereselor țării,

organizației de tineret și ale partidului;

c) aderă la principiile, doctrina și programul politic al organizației;

d) se angajează să respecte Statutul și disciplina organizației;

e) cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot deveni membri și pot

constitui grupe sau organizații, cu respectarea legislației statului pe teritoriul căruia se află.

g) pot deveni membrii ai Tinerii Verzi, în aceleași condiții ca și cetățenii români, cetățenii

Uniunii Europene care nu dețin cetățenie română, dar au domiciliul în România.

(3) Solicitarea dobândirii calității de membru se poate adresa și online, prin completarea fișei

de înscriere în format electronic de pe web site-ul oficial al partidului sau al organizației de

tineret dacă acesta există;

(4) Atestarea apartenenței la Tinerii Verzi se face în baza registrului de evidență al

membrilor;

(5) Membrii organizației sunt înscriși în Registrul de Evidență a membrilor organizației Tinerii

Verzi și în Registrul de Evidență al membrilor Partidului Verde de la nivelul fiecărei

organizații locale a partidului, aceasta fiind realizată atât în format scriptic, cât și electronic,

în conformitate cu normele metodologice stabilite de către Biroul Permanent Național al

partidului și normele metodologice stabilite de Biroul Național al Tinerilor Verzi;

(6) La nivel județean și de sector se organizează și funcționează Registrul Județean/de

sector de Evidență a membrilor, bază de date realizată în format scriptic si electronic, care

cuprinde toți membrii din organizația județeană/de sector și principalele date de identificare

ale acestora.

(7) Evidența membrilor și centralizarea datelor în cadrul Registrului Județean/de sector de

Evidență a membrilor se realizează de către secretarul general al organizației județene/de

sector a Tinerilor Verzi, în conformitate cu normele metodologice stabilite de către Biroul

Permanent Național al Partidului și Biroul Național al Tinerilor Verzi.

(8) La nivel central se organizează şi funcționează Registrul Național de Evidență a

membrilor Tinerii Verzi, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toți

membrii organizației de tineret şi principalele date de identificare ale acestora.

(9) Evidența membrilor şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Național de Evidență a

membrilor de partid se realizează de către Secretariatul General al Tinerilor Verzi în

colaborare cu Secretarul General al PV VERZII, cu respectarea cerințelor GDPR.

(10) Organizațiile Tinerii Verzi și PV VERZII (acolo unde nu există încă o structură de tineret)

de la toate nivelurile își vor actualiza permanent baza de date cu membrii în Registrul

Național de Evidență a membrilor, în termen de 10 zile , ori de câte ori intervine o modificare

( membrii noi, demisie , excludere..) și obligatoriu, în fiecare an pre-electoral.

(11) La schimbarea domiciliului sau a reședinței într-o altă localitate sau sector, după caz,

membrii vor informa conducerea organizației locale din care fac parte, în vederea întocmirii

documentelor de transfer către organizația locală constituită în unitatea

administrativ-teritorială în care își au noul domiciliu, respectiv reședința.

(12)Transferul către o altă organizație locală poate fi solicitat şi din alt motiv decât cel

prevăzut la art. 5 alin.(11) în situații bine întemeiate.

(13) Cererea de transfer este supusă aprobării atât a Biroului organizației locale din care

face parte membrul organizației, cât şi Biroului organizației locale la care membrul solicită să

fie transferat, cu aprobarea celor două organizații județene sau cu aprobarea organizațiilor

de sector ale municipiului București, după caz.

(14) Membrii Tinerii Verzi cu vârste sub 18 ani nu devin membrii ai PV VERZII decât după

împlinirea majoratului, însă au drepturi identice cu membrii Tinerii Verzi majori cu excepția

dreptului de vot în cadrul forumurilor partidului unde se prevede altfel.

Art. 6 Înscrierea în organizaţie

1) Calitatea de membru se dobândește în baza unei cereri de înscriere depuse la o

organizație comunală, județeană sau municipală ori în format online pe platforma

organizației sau a partidului, indiferent unde persoana are domiciliul sau reședința ori își

desfășoară activitatea profesională sau de studiu.

(2) Aprobarea sau respingerea cererii se comunică în termen de maximum 15 zile lucrătoare

de la data depunerii cererii. Decizia de acceptare sau respingere este luată de organizația

unde a fost depusă cererea.

(3) Tinerii Verzi pot solicita persoanelor care depun cereri de adeziune informaţii cu privire la

trecutul lor, activitatea lor în organizaţii civice, profesionale sau politice anterioare înscrierii şi

cu privire la eventualele incompatibilităţi precizate la art. 5 alin (4).

(5) Împotriva deciziei de respingere a cererii, solicitantul poate formula contestație la Biroul

executiv județean sau Biroul Național în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

Hotărârea Biroului executiv județean sau central este definitivă.

(6) Membrii Partidului Verde (Verzii) cu vârste sub 30 de ani pot opta să devină membrii ai

organizației Tinerii Verzi.

Art. 7 Încetarea calității de membru

Calitatea de membru al Tinerilor Verzi încetează prin deces, demisie, excludere, depășirea

limitei de vârstă (cu excepția persoanelor alese în funcții de conducere la nivel național sau

județean înainte să depășească limita de vârstă și care un timpul mandatului au depășit

această limită, care își vor păstra calitatea de membru până la finalizarea mandatul), prin

pierderea drepturilor civile printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă.

Demisia se înregistrează la sediul organizației locale și intră în vigoare la data depunerii

cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Radierea se face în

situaţia în care se constată că, ulterior dobândirii calităţii de membru, persoana se află

într-una din situaţiile de incompatibilitate, precum şi în caz de deces. Excluderea din

organizație se hotărăşte în conformitate cu prevederile statutare.

Art. 8 Excluderea din organizație

Excluderea din Tinerii Verzi se poate produce ca urmare:

(a) a inactivităţii nemotivate şi prelungite timp de 90 de zile;

(b) a neîndeplinirii culpabile a îndatoririlor prevăzute în statut;

(c) a săvârşirii unor fapte de natură ce aduce prejudicii morale ori materiale Partidului Verde

sau Tinerilor Verzi;

(d) a încălcării grave a prevederilor statutului.

(e) a unei decizii a Biroului Național.

Măsura excluderii se hotărăşte de către Biroul Executiv al organizaţiei județene din care face

parte membrul. Măsura excluderii hotărâtă de Biroul Executiv al organizaţiei județene se

comunică celui în cauză; ea poate fi atacată conform dispoziţiilor prezentului statut.

Excluderea unui membru este o sancțiune disciplinară care poate fi dispusă și de către

Biroul Național.

Art. 9 Suspendarea din organizație

(1) Suspendare din Tinerii Verzi se poate produce ca urmare:

(a) a deciziei individuale a fiecărui membru de a se autosuspenda din organizație

(b) a unei decizii a Biroului Național al Tinerilor Verzi

(2) În cazul auto-suspendării unui copreședinte sau a ambilor copreședinți, Coordonatorul

Național va prelua toate atribuțiile copreședintelui/ copreședinților

(3) Copreședinții Tinerilor Verzi se pot autosuspenda, însă aceștia nu pot fi suspendați

(4) În cazul suspendării Coordonatorului Național, Secretarul General va prelua atribuțiile

acestuia pe durata în care este suspendat

(5) Pe perioada suspendării din organizație, membrul rămăne fără drepturile și îndatoririle

pe care le avea în cadrul organizației. Orice membru suspendat poate fi exclus din partid

pentru abateri grave sau încălcarea prevederilor statutare.

Art. 10 Organizarea Tinerilor Verzi

(1) Tinerii Verzi sunt organizați pe criteriul administrativ-teritorial și se constituie din

organizații teritoriale. Membrii pot forma comisii, grupuri de lucru, departamente și structuri

cu ajutorul cărora să-și promoveze obiectivele.

(2) Organizațiile teritoriale sunt:

a) județene și a Municipiului București;

b) comunale, orășenești și de sector.

c) regionale

(3) Organizațiile comunale se înființează când au un număr minim de 3 membri.

Organizațiile orășenești, municipale sau de sector se înființează când au un număr minim de

3 de membri.

(4) Organizațiile județene se înființează când au un număr minim de 5 de membri.

(5) Sediul organizației județene este în municipiul reședință de județ.

(6) O organizație județeană poate fi înființată și dacă nu îndeplinește condițiile prezentate la

punctul 4, dacă în termen de 60 de zile își asumă să le îndeplinească. În acest caz, va fi

numit de Copreședinți un președinte interimar al filialei județene. Mandatul lui se sfârșește

după 60 de zile sau după alegerea noului birou județean.

(7) Organizațiile teritoriale nu au personalitate juridică.

(8) În raport cu terții, organizațiile teritoriale sunt reprezentate de copreședinții organizației

sau de persoane din conducere, desemnate de Biroul Județean.

CAPITOLUL IV

Art. 11 Organe de conducere la nivel teritorial

Organele de conducere la nivel teritorial sunt:

(1) Biroul Filialei Locale.

(2) Biroul Județean.

(3) Biroul Regional

(4) Biroul filialei locale se constituie din minim 3 și maxim 11 membri pe un mandat de

maxim 2 ani.

(5) Dizolvarea biroului local poate fi decisă prin majoritate simplă de către biroul local sau de

către biroul județean cu aprobarea a

două treimi dintre membrii biroului județean.

(6) Formula minimă a biroului local este: 2 copreședinți (preferabil băiat și fată) și secretarul

filialei. În cazul unui număr mai mare de membri ai biroului, atribuțiile membrilor se stabilesc

în prima ședință.

(7) Sistemul electoral se stabilește de către biroul județean.

(8) Biroul județean se constituie din minim 3 și maxim 19 membri pe un mandat de maxim 2

ani.

(9) Dizolvarea biroului județean poate fi decisă prin majoritate simplă de către biroul

județean. Biroul Național poate dizolva biroul județean al unei filiale.

(10) Formula minimă a biroului județean este: 2 copreședinți și secretarul filialei județene. În

cazul unui număr mai mare de membri ai biroului, atribuțiile membrilor se stabilesc în prima

ședință.

(11) Sistemul electoral se stabilește de către Biroul Național.

(12) Adunarea Generală a Filialei Județene (AGF) este formată din toți membrii organizației

județene și este convocată cel puțin o dată pe an.

(13) Biroul Regional este forumul consultativ constituit la nivelul regiunilor de dezvoltare.

Biroul Regional este alcătuit din Vicepreședintele Național aparținând regiunii, președinții și

secretarii filialelor județene, membrii Biroului Național, secretarii executivi care activează în

județe din regiunea respectivă.

Art. 12 Condițiile de cvorum a ședințelor

Condițiile de cvorum a ședințelor organelor de conducere sunt:

a) pentru Congres sau Adunări Generale: prin majoritatea simplă a celor prezenți

b) pentru Biroul Județean și Local: este prezentă majoritatea membrilor (jumătate plus unu),

iar deciziile se iau prin majoritate simplă.

c) pentru Biroul Național: este prezentă majoritatea membrilor (jumătate plus unu), iar

deciziile se iau prin majoritate simplă.

CAPITOLUL V

Art. 13 Congresul

(1) Congresul este organul suprem de conducere al organizației și se convoacă ordinar o

dată la doi ani, ori extraordinar atunci când interesele organizatorice o impun, la propunerea

și votul a cel puțin jumătate din membrii BN sau prin decizia de comun acord a celor doi

copreședinți;

(2) Printr-un Regulament de organizare al Congresului aprobat de BN se stabilește norma

de reprezentare, propunerea de ordine de zi și locul de desfășurare. Congresul ordinar este

anunțat cu minim 14 de zile înainte de data desfășurării, iar cel extraordinar cu minim 7 zile

înainte.

(3) Congresul are următoarele atribuții:

a) dezbate și aprobă principiile doctrinare ale organizației și principalele direcții de acțiune

politică;

b) stabilește strategia și căile de înfăptuire a acesteia;

c) adoptă sau modifică Programul Politic;

d) adoptă sau modifică Statutul Organizației;

e) alege pe bază de moțiune Copreședinții, Coordonatorul Național, Secretarul General, 3

vicepreședinți naționali.

f) poate aproba independența organizației față de Partidul Verde (Verzii) în cazuri

excepționale – măsură ce poate fi luată doar prin votul favorabil a mai mult de două treimi

dintre delegații prezenți.

Art. 14 Consiliul Național (CN)

(1) Se întrunește la fiecare trei luni sau în ședință extraordinară la cererea unui

Copreședinte, a Coordonatorului Național sau a majorității membrilor din BN. Este statutar

dacă participă majoritatea membrilor care îl compun.

(2) În Consiliul Național se pot adopta hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți. Ședințele

ordinare ale Consiliului Național sunt convocate cu cel puțin 7 zile înainte, iar cele

extraordinare cu cel puțin 2 zile înainte. Ședințele Consiliului Național sunt conduse de

Copreședintele Organizației.

(3) Consiliul Național are următoarele atribuții:

a) modifică Statutul Tinerilor Verzi;

b) modifică Programul politic sau strategia;

c) aprobă comasarea prin fuziune sau absorbție, cu alte organizații;

d) aprobă orice alte hotărâri de interes major cu privire la activitatea Tinerilor Verzi;

e) demite la propunerea a cel puțin unui Copreședinte orice membru cu funcție de

conducere, cu excepția copresedinților pentru abateri disciplinare grave sau neîndeplinirea

obligațiilor ce îi revin conform funcției;

f) poate alege membrii BN în cazul vacantării acestor funcții

g) adoptă declarații politice și apeluri;

h) poate decide independența organizației de tineret față de Partidul Verde (Verzii)

(5) Componența Consiliului Național este următoarea:

a) Cei doi Copreședinți,

b) Coordonator Național,

c) Secretarul General

d) Vicepreședinții Tinerii Verzi

e) membrii Biroului Național

f) Secretarii executivi

g) copreședinții organizațiilor județene

h) copreședinții organizațiilor de sector;

i) membrii Biroului Permanent Național și a Comitetului Director al Partidului Verde

(Verzii) membrii ai Tinerilor Verzi

(6) La ședințele Consiliului Național pot participa, cu statut de invitat fără drept de vot,

invitați,

persoane care au responsabilități importante în organizaţie sau în organizaţiile partenere.

Art. 15 Biroul Național (BN)

(1) BN este forul de conducere operativ, care se întrunește la fiecare două săptămâni sau ori

de câte ori se impune, în format online sau în cazuri speciale și fizic, la convocarea

Copreședinților sau la iniţiativa unei treimi dintre membrii acestei structuri. Membrilor BN li

se vor comunica data, locul de desfășurare și ordinea de zi cu cel puțin o zi înainte.

(2) BN se compune din până la 13 membrii: Copreședinții, Secretarul General,

Coordonatorul Național, Vicepreședinți, membrii.

(3) BN are următoarele atribuții:

a) elaborează norme și instrucțiuni de aplicare a hotărârilor Congresului și a Consiliului

Național;

b) coordonează activitățile interne și internaționale între ședințele CN;

c) pune în aplicare, în mod operativ, hotărârile CN, urmărind respectarea și punerea în

aplicare a acestora de către toate organizațiile interne;

d) organizează și stabilește contacte de colaborare cu celelalte organizații de tineret,

sindicate, organizații ale societății civile, precum și cu instituțiile sau autoritățile publice;

e) controlează și îndrumă organizațiile județene;

g) decide norma de reprezentare și regulamentul de funcționare a Congresului

h) în cazuri deosebite, ca urmare a activității necorespunzătoare a unor președinți sau a

altor cadre de conducere a organizațiilor județene, BN poate hotărâ dizolvarea acestor

birouri și convocarea alegerilor;

j) stabilește criteriile de evaluare și apreciere ale organizațiilor teritoriale.

k) poate decide suspendarea sau excluderea din organizație a oricărui membru

m) decide norma de reprezentare și regulamentul de organizare a Congresului

n) validează sau invalidează statului de filială județeană a unei filiale

o) controlează și îndrumă organizațiile județene alebTinerilor Verzi;

p) stabilește instrucțiunile privind organizarea conferințelor județene și trimite împuterniciți

pentru conducerea lucrărilor;

v) alege delegații Tinerilor Verzi pentru Congresele Partidului Verde (Verzii)

(4) Secretarii executivi pot participa fără drept de vot la ședințele Biroului Național

(5) Copreședinții preiau toate atribuțiile BN între ședințele acestuia

Art. 16 Atribuțiile liderilor din organizație

(A) Copreședinții Tinerilor Verzi

(1) Copreședinții Tinerilor Verzi, sunt garanții respectării principiilor, Programului și Statutului

Organizației.

(2) Copreședinții au un mandat de doi ani și îndeplinesc următoarele funcții:

a) de reprezentare – în relațiile cu oficialii și instituțiile din țară și din străinătate;

b) de reprezentare – în raporturile cu partidul;

c) de reprezentare – în fața opiniei publice sau a mass-media;

d) de conducere – a Congresului, Consiliului Național, și a Biroului Național;

(3) Copreședinții Tinerilor Verzi răspund împreună pentru activitatea lor politică și

administrativă în fața Congresului organizației.

(4) În cazul vacantării funcției de Copreședinte/Copreședintă toate atribuțiile copreședintelui

sunt preluate de către Coordonatorul Național;

(5) Copreședinții Tinerii Verzi au dreptul să convoace Biroul Național, Consiliul Național sau

Congresul, în condițiile și la termenele prevăzute în statut.

 

(6) Oricare dintre cei doi Copreședinți îşi poate delega unele competenţe și atribuții, potrivit

Statutului, Coordonatorului Național.

(7) Între ședințele Biroului Național, Copreședinții preiau toate atribuțiile acestuia, în lipsa

ambilor atribuțiile fiind în sarcina Coordonatorul Național.

(9) Coordonează activitatea filialelor județene și de sector ale municipiului București.

(10) Numesc de comun acord până la 4 vicepreședinți din rândul membrilor Biroului Național

(11) Numesc până la 8 secretari executivi

B) Coordonatorul Național

(1) Coordonatorul Național este alături de cei doi Copreședinți, purtător principal de mesaj al

Tinerilor Verzi.

(2) Coordonatorul Național coordonează activitatea departamentelor interne din perspectiva

procesului de elaborare a politicilor publice a Tinerilor Verzi;

(3) Coordonatorul Național devine Copreședinte interimar în cazul vacantării funcției de

Copreședinte;

(4) Coordonator Național conduce ședințele Consiliului Național și BN și atunci când

niciunul dintre cei doi Copreședinți nu sunt prezenți sau când este delegat de către aceștia

doi.

(5) Coordonatorul Național este ales de către Congres sau de către Consiliul Național în

cazul vacantării postului pe perioada dintre congrese.

C) Secretarul General al Tinerilor Verzi

(1) Secretarul general este ales de către Congresul Tinerilor Verzi sau de către Consiliul

Național în cazul vacantării postului pe perioada dintre congrese.

(2) Secretarul general participă cu drept de vot la ședințele Biroului Național.

Secretarul general are următoarele atribuții:

(1) Indrumă activitatea Birourilor Executive ale filialelor județene și de sector ale municipiului

București.

(2) Răspunde de evidența membrilor Tinerii Verzi și a tuturor organizațiilor locale.

(3) Asigură buna funcționare a mijloacelor tehnice și logistice necesare organizării ședințelor

online, fizice sau mixte ale Biroului Național și ale Consiliului Național și pregătește,

împreună cu Comitetul de Organizare, Congresul Tinerilor Verzi;

(4) Pregateste regulamente de organizare și funcționare pentru toate comisiile, comitetele și

alte structuri interne, și le prezintă spre aprobare BN.

(5) Secretarul general coordonează tehnic activitatea secretarilor executivi, răspunde de

sistemul informaţional și de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele

de conducere la nivel central și filialele teritoriale.

6) În cazul vacantării funcției de Coordonator Național, propune un membru al Biroului

pentru funcția de Coordonator Național interimar, până la alegerea de către CN a unui nou

Coordonator Național

(7) În cazul vacantării funcției de Secretar General, Copreședinții vor numi un membru al

Biroului Național interimar până la alegerea de către Consiliul Național a unui nou Secretar

General.

(8) Îndeplinește sarcinile trasate de către Copreședinții Tinerii Verzi și cele stabilite în Biroul

Național.

(D) Vicepreședinții Tinerii Verzi

(1) participă la dezbaterile și deciziile din structurile centrale ale organizației;

(2) reprezintă organizația în relațiile cu terții în limita unui mandat acordat de către Biroul

Național;

(3) asumă în urma unui mandat al BN atribuții funcționale și operaționale;

(4) coordonează comisii sau departamente ale partidului și au responsabilități pentru buna

funcționare a filialelor din anumite regiuni ale ţării;

(5) pot răspunde de coordonarea unor filiale județene pe criteriul regiunilor stabilite la nivel

central.

(6) pot primi, cu delegare, atribuții din partea copreședinților sau a coordonatorului național;

(7) sunt lideri de opinie ai partidului cu respectarea Programului Politic al Tinerilor Verzi;

(E) Membru simplu al Biroului Național

(1) participă la dezbaterile și deciziile din structurile centrale ale organizației;

(2) reprezintă organizația în relațiile cu terții în limita unui mandat acordat de către Biroul

Național;

(3) asumă în urma unui mandat al BN atribuții funcționale și operaționale;

E) Secretarii executivi

(1) Se află în subordinea Secretarului General

(2) Colaborează direct cu Copreședinții și Coordonatorul Național;

(3) Au atribuții precise pentru buna desfășurare a activității organizației;

(4) Sunt în număr de maxim 8

(5) Sunt numiți și revocați de către copreședinții Tinerii Verzi

Capitolul VI

Art. 17 Tinerii Verzi

Tinerii Verzi se organizează în baza statutului propriu.

Statutul Tinerilor Verzi precum și conducerea

la toate nivelurile a Tinerilor Verzi poate fi schimbată doar în baza statutului propriu.

Capitolul VII

Art. 18 Încetarea activității

Tinerii Verzi își încetează activitatea în condițiile și cu respectarea prevederilor statutare.

Art. 19 Dispoziții finale

(2) Prezentul Statut este valabil din momentul adoptării și va putea fi modificat în condițiile

prezentului Statut.

(3) Statutul poate fi completat cu un Regulament de funcționare și aplicare, aprobat de BN

sau CN.

Activitatea în cadrul Tinerilor Verzi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legii.

Organele executive la nivel central sau local pot constitui asociaţii sau fundaţii pentru

realizarea obiectivelor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Tinerii Verzi pot sprijini activitatea asociaţiilor şi a organizaţiilor non-guvernamentale în

demersurile acestora de susţinere a intereselor majore ale categoriilor de cetăţeni pe care le

reprezintă.

Tinerii Verzi iniţiază periodic consultări cu asociaţiile şi organizaţiile non-guvernamentale în

probleme specifice.

Modificările și completările prezentului Statut se aplică de la data adoptării lor.

Prezentul Statut, modificat și completat, a fost adoptat de Consiliul Național al Tinerilor Verzi din 23 ianuarie 2024.