Capitolul I
Art.1 Denumirea și însemnele

(1) Tinerii Verzi reprezintă o organizație de tineret afiliată politic Partidului Verde, care are
drept scop principal promovarea politicilor de tineret a verzilor români pentru a oferi societăţii
civile o alternativă de guvernare pentru dezvoltare şi progres. Tinerii Verzi militează pentru o
democraţie funcţională şi matură şi pentru o administrare durabilă a ţării.
(2) Numele organizației este Tinerii Verzi – organizația de tineret a Partidului Verde ,
prescurtat Tinerii Verzi şi simbolul celor 10 petale de floarea soarelui și “TINERII VERZI”.
Fundalul verde al simbolului poate fi înlocuit și cu alte culori.
(3) Reprezentarea grafică, alb-negru şi color a semnului permanent este parte integrantă a
prezentului Statut.
(4) Semnul permanent al organizației este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele
oficiale, precum şi pe materialele de promovare ale Tinerilor Verzi în aranjamentele grafice
aprobate de conducerea organizației.
(5) Schimbarea sau modificarea semnului se realizează de către Biroul Național.
(6) Drapelul organizației este un fundal, de obicei verde, şi are inscripţionat în centru semnul
permanent.
(7) Imnul organizației se aprobă de către Biroul Național.

Art. 2 Sediul

Sediul central al organizației este în cadrul sediului Partidului Verde. Sediul central al
organizației poate fi schimbat de către Biroul Național al Tinerilor Verzi.

Art. 3 Cadrul legal

(1) Tinerii Verzi reprezintă o organizație constituită în baza statutului Partidului Verde și este
condusă și orgnizată în baza statutului propriu. Tinerii Verzi implică o organizație de tineret
modernă, de la centru spre stânga, care aderă la valori precum solidaritatea umană, unitatea
europeană și sustenabilitatea. Tinerii Verzi promovează competiţia internă în structurile de
partid și ale organizației, ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi în
Parlament, și propune acei membri care au demonstrat o pregătire necontestabilă, au fost
activi în cadrul organizației și care îndeplinesc criteriile de selecţie statutare şi respectă
normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale Tinerilor Verzi sau
ale Partidului Verde.

(2) Organizația urmărește exclusiv obiective politice.

(3) Tinerii Verzi sunt reprezentați în raporturile cu autoritățile publice și cu terții de către
Coordonatorul Național, Copreședinți, vicepreședinții, sau de către secretarul general.

Art. 4 Obiectivele organizației

(1) Tinerii Verzi prin acţiunile sale sau prin platforma – program îşi propun drept obiective
prioritare următoarele:
a. apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
b. promovarea şi apărarea democraţiei, a pluralismului politic şi a statului de drept;
c. promovarea principiilor doctrinare ale Verzilor Români şi transpunerea lor în decizii şi
politici publice;
d. responsabilitatea faţă de mediu şi apărarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos şi
echilibrat ecologic;
e. promovarea tehnologiilor verzi, non-poluante şi a surselor regenerabile de energie;
f. sprijinirea dezvoltării durabile;
g. promovarea dreptăţii sociale şi a dreptăţii faţă de generaţiile viitoare;
h. promovarea principiului oportunităților egale pentru toți, a protecției sociale, a incluziunii
sociale a grupurilor dezavantajate și egalitatea de șanse între femei și bărbați;
i. apărarea valorilor europene și românești.
j. promovarea unei educaţii moderne, performante, competitive şi a unor instituţii de
învăţământ care să mizeze pe programe şi metode de predare pe baze raționale și științifice
şi care să stimuleze creativitatea şi potenţialul copiilor şi tinerilor, promovarea culturii, a
ştiinţei, a inovării şi cercetării ştiinţifice;
k. îmbunătăţirea serviciilor publice;
l. promovarea conştiinţei civice, a activismului, a implicării şi responsabilizării grupurilor
sociale pentru un viitor mai bun în România şi în Uniunea Europeană;
m. promovarea unei economii sustenabile;
n. stimularea întreprinderilor sociale;
o. sprijinirea sectorului agricol şi a fermierilor și promovarea agriculturii ecologice;
p. funcţionarea democratică a instituţiilor;
q. promovarea unui climat de integritate în administrația publică locală și centrală;
r. promovarea libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie, a toleranţei religioase şi a
separării dintre biserică şi stat ca garanţie a acestor libertăţi;
s. promovarea democrației și a drepturilor fundamentale la nivel internațional și a mijloacelor
pașnice de rezolvare a conflictelor;
t. promovarea protecției animalelor și combaterea cruzimii față de acestea;
(2) Tinerii Verzi vor urmări împlinirea obiectivelor sale politice inclusiv prin organizarea unor
activităţi care promovează valorile, principiile și politicile menționate anterior precum:
a. acţiuni şi luări de poziţie politice;
b. elaborarea de politici publice şi proiecte de lege;
c. implementarea prin acţiunile Partidului Verde şi ale aleşilor săi din administraţia publică
locală şi centrală a principiilor şi valorilor asumate;
d. acțiuni de promovare, conferințe și dezbateri politice;
e. consultări publice, cercetări, studii și rapoarte privind aspecte social-politice, care privesc
situaţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, problemele de mediu sau funcţionarea
instituţiilor democratice;
f. acțiuni educative în materie politică precum sesiuni de instruire, tabere și şcoli de vară;
g. campanii publice, inclusiv în mediul online, pentru promovarea unor cauze punctuale sau
a valorilor partidului.

CAPITOLUL II
Art. 5 Membrii

Poate fi membru al Tinerilor Verzi, pe baza liberei adeziuni, orice cetăţean din spațiul Uniunii
Europene, fără deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, orientare sexuală, sex, venit sau
origine socială şi care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) a împlinit vârsta de 16 ani;
b) are o conduită profesională, morală şi politică corespunzătoare organizației;
c) se angajează să respecte Statutul și disciplina organizației;
d) nu se găsește într-una din situațiile de interdicție prevăzute de lege.
(4) Nu pot deveni membri ai Tinerilor Verzi:
a) persoanele cu vârsta de peste 31 de ani
b) persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea
drepturilor politice sau cetăţeneşti;
c) persoanele care au suferit condamnări pentru trădarea intereselor ţării, pentru infracţiuni
săvârşite cu violenţă sau pentru alte fapte antisociale grave; persoanele compromise moral
şi politic;
d) persoanele care promovează violenţa, ideologia fascistă, nazistă, comunistă, şovinismul,
separatismul etnic sau şi orice alte idei ori acţiuni extremiste sau contrare intereselor
naţionale.
e) persoanele care promovează autoritarismul, fundamentalismul religios, violența și orice
alte idei și acțiuni contrare drepturilor, libertăților și demnității umane;
f) persoanele cărora le-au fost retrase drepturile electorale prin decizii definitive şi
irevocabile ale instanţelor judecătoreşti;
g) persoanele care au primit condamnări penale pentru infracţiuni deliberate comise cu
violenţă sau pentru fapte de corupţie;
Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri ai Tinerilor
Verzi şi pot constitui filiale sau organizaţii de tineret cu respectarea legislaţiei statului pe
teritoriul căruia se află.
Pot deveni membri, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene
care nu deţin cetăţenie română, dar au domiciliul în România.
Membrii între 16 și 18 ani au aceleași drepturi precum restul membrilor.
Solicitarea dobândirii calităţii de membru se poate adresa şi online, prin completarea fişei de
înscriere în format electronic de pe website-ul oficial al Tinerilor Verzi. În prezent, domeniul
oficial a site-ului este tineriiverzi.ro.
Membrii sunt înscrişi în Registrul de Evidenţă a membrilor Tinerilor Verzi de la nivelul fiecărei
organizaţii locale, acesta putând fi realizat atât în format scriptic, cât şi electronic, în
conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Biroul Național al Tinerilor Verzi.
La nivel judeţean şi de sector se organizează şi funcţionează Registrul Judeţean/de sector
de Evidenţă a membrilor, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toţi
membrii din organizaţia judeţeană/de sector şi principalele date de identificare ale acestora.
Evidenţa membrilor şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Judeţean/de sector de
Evidenţă a membrilor se realizează de către secretarul organizaţiei judeţene/de sector, în
conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Biroul Național al Tinerilor Verzi.
La nivel central se organizează şi funcţionează Registrul Naţional de Evidenţă a membrilor,
bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toţi membrii şi principalele date de
identificare ale acestora. Evidenţa membrilor şi centralizarea datelor în cadrul Registrului
Naţional de Evidenţă a membrilor se realizează de către Secretariatul General. Organizațiile
de la toate nivelurile își vor actualiza la fiecare 3 luni lista cu membrii în Registrul Național de
Evidență a membrilor și obligatoriu în fiecare lună în an pre-electoral.
Fiecare membru poate să își aleagă filiala în care dorește să activeze și de asemenea se
poate transfera de la o filială la alta.
În conformitate cu prevederile legale, dobândirea sau pierderea calităţii de membru nu
creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetăţeneşti.

Art. 6 Înscrierea în organizaţie
1) Calitatea de membru se dobândește în baza unei cereri de înscriere depuse la o
organizație comunală, județeană sau municipală ori în format online pe tineriiverzi.ro,
indiferent unde persoana are domiciliul sau reședința ori își desfășoară activitatea
profesională sau de studiu.
(2) Aprobarea sau respingerea cererii se comunică în termen de maximum 15 zile lucrătoare
de la data depunerii cererii. Decizia de acceptare sau respingere este luată de organizația
unde a fost depusă cererea.
(3) Tinerii Verzi pot solicita persoanelor care depun cereri de adeziune informaţii cu privire la
trecutul lor, activitatea lor în organizaţii civice, profesionale sau politice anterioare înscrierii şi
cu privire la eventualele incompatibilităţi precizate la art. 5 alin (4).
(5) Împotriva deciziei de respingere a cererii, solicitantul poate formula contestație la Biroul
executiv județean sau Biroul Național în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.
Hotărârea Biroului executiv județean sau central este definitivă.
Art. 7 Încetarea calității de membru
Calitatea de membru al Tinerilor Verzi încetează prin deces, demisie, excludere, depășirea
limitei de vârstă, prin pierderea drepturilor civile printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă.
Demisia se înregistrează la sediul organizației locale și intră în vigoare la data depunerii
cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Radierea se face în
situaţia în care se constată că, ulterior dobândirii calităţii de membru, persoana se află
într-una din situaţiile de incompatibilitate, precum şi în caz de deces.
Excluderea din organizație se hotărăşte în conformitate cu prevederile statutare.
Art. 8 Excluderea din organizație
Excluderea din Tinerii Verzi se poate produce ca urmare:
(a) a inactivităţii nemotivate şi prelungite timp de 30 de zile;
(b) a neîndeplinirii culpabile a îndatoririlor prevăzute în statut;
(c) a săvârşirii unor fapte de natură ce aduce prejudicii morale ori materiale Partidului Verde
sau Tinerilor Verzi;
(d) a încălcării grave a prevederilor statutului.
(e) a unei decizii a Biroului Național
Măsura excluderii se hotărăşte de către Biroul Executiv al organizaţiei județene din care face
parte membrul.
Măsura excluderii hotărâtă de Biroul Executiv al organizaţiei județene se comunică celui în
cauză; ea poate fi atacată conform dispoziţiilor prezentului statut. Excluderea unui membru
este o sancțiune disciplinară care poate fi dispusă și de către Biroul Național.
Art. 9 Suspendarea din organizație
(1) Suspendare din Tinerii Verzi se poate produce ca urmare:
(a) a deciziei individuale a fiecărui membru de a se autosuspenda din organizație
(b) a unei decizii a Biroului Național al Tinerilor Verzi
(2) Durata minimă de suspendare a unui membru este de 48 de ore iar durata maximă a
unei decizii de suspendare este de 30 de zile
(3) În cazul suspendării unui copreședinte sau a ambilor copreședinți, Coordonatorul
Național va prelua toate atribuțiile copreședintelui/ copreședinților
(4) Pe perioada suspendării din organizație, membrul rămăne fără drepturile și îndatoririle
pe care le avea în cadrul organizației. Orice membru suspendat poate fi exclus din partid
pentru abateri grave sau încălcarea prevederilor statutare.
Art. 10 Organizarea Tinerilor Verzi
(1) Tinerii Verzi sunt organizați pe criteriul administrativ-teritorial și se constituie din
organizații teritoriale. Membrii pot forma comisii, grupuri de lucru, departamente și structuri
cu ajutorul cărora să-și promoveze obiectivele.
(2) Organizațiile teritoriale sunt:
a) județene și a Municipiului București;
b) comunale, orășenești și de sector.
c) regionale
(3) Organizațiile comunale se înființează când au un număr minim de 3 membri.
Organizațiile orășenești, municipale sau de sector se înființează când au un număr minim de
3 de membri.
(4) Organizațiile județene se înființează când au un număr minim de 5 de membri.
(5) Sediul organizației județene este în municipiul reședință de județ.
(6) O organizație județeană poate fi înființată și dacă nu îndeplinește condițiile prezentate la
punctul 4, dacă în termen de 60 de zile își asumă să le îndeplinească. În acest caz, va fi
numit de Coordonatorul Național un coordonator al filialei județene. Mandatul lui se sfârșește
după 60 de zile sau după alegerea noului birou județean.
(7) Organizațiile teritoriale nu au personalitate juridică.
(8) În raport cu terții, organizațiile teritoriale sunt reprezentate de copreședinții organizației
sau de persoane din conducere, desemnate de Biroul Județean.
CAPITOLUL IV
Art. 11 Organe de conducere la nivel teritorial
Organele de conducere la nivel teritorial sunt:
(1) Biroul Filialei Locale.
(2) Biroul Județean.
(3) Biroul Regional
(4) Biroul filialei locale se constituie din minim 3 și maxim 11 membri pe un mandat de
maxim 2 ani.
(5) Dizolvarea biroului local poate fi decisă prin majoritate simplă de către biroul local sau de
către biroul județean la cererea a minim ¼ din membrii biroului local și doar cu aprobarea a
două treimi dintre membrii biroului județean. Adunarea trimestrială a filialei locale poate
decide, de asemenea, dizolvarea biroului și convocarea unor noi alegeri.
(6) Formula minimă a biroului local este: 2 copreședinți (preferabil băiat și fată) și secretarul
filialei. În cazul unui număr mai mare de membri ai biroului, atribuțiile membrilor se stabilesc
în prima ședință.
(7) Sistemul electoral se stabilește de către biroul județean.
(8) Biroul județean se constituie din minim 3 și maxim 19 membri pe un mandat de maxim 2
ani.
(9) Dizolvarea biroului județean poate fi decisă prin majoritate simplă de către biroul
județean sau de către Adunarea Generală a Filialei Județene. Biroul Național poate dizolva
biroul județean al unei filiale.
(10) Formula minimă a biroului județean este: 2 copreședinți și secretarul filialei județene. În
cazul unui număr mai mare de membri ai biroului, atribuțiile membrilor se stabilesc în prima
ședință.
(11) Sistemul electoral se stabilește de către Biroul Național.
(12) Adunarea Generală a Filialei Județene (AGFJ) este formată din toți membrii organizației
județene și este convocată cel puțin de două ori pe an. În cadrul AGFJ, membrii pot vota sau
nu dizolvarea Biroului Județean al Filialei.
(13) Biroul Regional se constituie la nivelul regiunilor de dezvoltare. Biroul Regional este
alcătuit din Coordonatorul Regional, Secretarul Regional, membrii birourilor județene și
membrii Biroului Național care activează în județe din regiunea respectivă.
Art. 12 Condițiile de cvorum a ședințelor
Condițiile de cvorum a ședințelor organelor de conducere sunt:
a) pentru Congres sau Adunări Generale: prin majoritatea simplă a celor prezenți
b) pentru Biroul Județean și Local: este prezentă majoritatea membrilor (jumătate plus unu),
iar deciziile se iau prin majoritate simplă.
c) pentru Biroul Național: este prezentă majoritatea membrilor (jumătate plus unu), iar
deciziile se iau prin majoritate simplă.
d) Membrii organelor de conducere își pot delega reprezentarea prin împuternicire – ca să
participe și să voteze în numele lor la ședințe.
CAPITOLUL V
Art. 13 Congresul
(1) Congresul este organul suprem de conducere al organizației și se convoacă cel puțin
o dată la doi ani cu votul Biroului Național (BN) sau extraordinar atunci când
interesele organizatorice o impun, la propunerea și votul a cel puțin jumătate din
membrii BN. Coordonatorului Național poate de asemenea să convoace Congresul .
(2) Printr-un Regulament de organizare al Congresului aprobat de BN se stabilește norma
de reprezentare, propunerea de ordine de zi și locul de desfășurare. Congresul ordinar este
anunțat cu minim 14 de zile înainte de data desfășurării, iar cel extraordinar cu minim 5 zile
înainte.
(3) Congresul are următoarele atribuții:
a) dezbate și aprobă principiile doctrinare ale organizației și principalele direcții de acțiune
politică;
b) stabilește strategia și căile de înfăptuire a acesteia;
c) adoptă sau modifică Programul Politic;
d) adoptă sau modifică Statutul Organizației;
e) alege prin vot secret uninominal Coordonatorul Național, Copreședinții și Secretarul
General. Alege pe liste de candidați prin sistem de reprezentare proporțională între 3 și 15
de membri ale căror atribuții vor fi desemnate în prima ședință a noului birou.
f) poate aproba independența organizației față de Partidul Verde (Verzii) în cazuri
excepționale
(4) Doi dintre membri vor fi vicepreședinții organizației de tineret. Vicepreședinții sunt numiți
și revocați de către Coordonatorul Național.
(5) Singurele funcții ce pot fi cumulate în cadrul BN sunt cele de Coordonator și
Copreședinte, Secretar General și Coordonator Național sau cele de membru al Biroului și
vicepreședinte al organizației.
Art. 14 Consiliul Național (CN)
(1) Se întrunește la fiecare trei luni sau în ședință extraordinară la cererea Coordonatorului
Național sau a majorității membrilor din BN. Este statutar dacă participă majoritatea
membrilor care îl compun.
(2) În Consiliul Național se pot adopta hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți. Ședințele
ordinare ale Consiliului Național sunt convocate cu cel puțin 7 zile înainte, iar cele
extraordinare cu cel puțin 2 zile înainte. Ședințele Consiliului Național sunt conduse de
Coordonatorul Național al Organizației.
(3) Consiliul Național are următoarele atribuții:
a) modifică Statutul Tinerilor Verzi;
b) modifică Programul politic sau strategia;
c) aprobă comasarea prin fuziune sau absorbție, cu alte organizații
d) aprobă orice alte hotărâri de interes major cu privire la activitatea Tinerilor Verzi;
e) demite la propunerea Coordonatorului Național orice membru cu funcție de conducere
pentru abateri disciplinare grave sau neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform funcției;
f) poate alege membrii BN în cazul vacantării acestor funcții (vacantările care pot fi supuse
votului CN sunt doar cele în care nu există un înlocuitor pe lista de candidați pe listă sau
dacă este vorba de locurile alese uninominal);
g) adoptă declarații politice și apeluri;
h) poate decide independența organizației de tineret față de Partidul Verde (Verzii)
(5) Componența Consiliului Național este următoarea:
a) membrii Biroului Național;
b) copreședinții organizațiilor județene și copreședinții organizațiilor de sectoare;
c) Coordonatorii și Secretarii Regionali
(d) Coordonatorii departamentelor și subdepartamentelor organizației
(6) La ședințele Consiliului Național pot participa, cu statut de invitat fără drept de vot,
persoanele care au responsabilități importante în organizaţie sau în organizaţiile partenere.
(7) Consiliul Național poate dispune numirea unor persoane în funcții de conducere și pe
post de interimar. Interimarii aleși de CN pot fi înlocuiți sau revocați din funcție de către
Coordonatorul Național.
Art. 15 Biroul Național (BN)
(1) BN este forul de conducere operativ, care se întrunește la fiecare două săptămâni sau ori
de câte ori se impune, în format online sau în cazuri speciale și fizic, la convocarea
Coordonatorului Național, a Secretarului General sau la iniţiativa unei treimi dintre membrii
acestei structuri. Membrilor BN li se vor comunica data, locul de desfășurare și ordinea de zi
cu cel puțin o zi înainte.
(2) BN se compune din maxim 19 membrii.
a) Membrii aleși uninominal sunt Copreședinții , Coordonatorul Național și Secretarul
General.
b) Membri aleși pe liste: până la 15 de membri aleși pe liste de către Congres.
(3) BN are următoarele atribuții:
a) elaborează norme și instrucțiuni de aplicare a hotărârilor AG și a Consiliului Național;
b) coordonează activitățile interne și internaționale între ședințele CN;
c) pune în aplicare, în mod operativ, hotărârile CN, urmărind respectarea și punerea în
aplicare a acestora de către toate organizațiile interne;
d) organizează și stabilește contacte de colaborare cu celelalte organizații de tineret,
sindicate, organizații ale societății civile, precum și cu instituțiile sau autoritățile publice;
e) controlează și îndrumă organizațiile județene;
f) stabilește instrucțiunile privind organizarea conferințelor județene și trimite împuterniciți
pentru conducerea lucrărilor;
g) decide norma de reprezentare și regulamentul de funcționare a Congresului
h) în cazuri deosebite, ca urmare a activității necorespunzătoare a unor președinți sau a
altor cadre de conducere a organizațiilor județene, BN poate hotărâ dizolvarea acestor
birouri și convocarea alegerilor;
j) stabilește criteriile de evaluare și apreciere ale organizațiilor teritoriale.
k) l) poate decide suspendarea sau excluderea din organizație a oricărui membru
m) decide norma de reprezentare și regulamentul de organizare a Congresului
n) validează și invalidează statului de filială județeană a unei filiale
(4) Coordonatorul Național preia toate atribuțiile BN între ședințele acestuia
Art. 16 Atribuțiile liderilor din organizație
(1) Coordonatorul Național al Tinerilor Verzi
(a) Numește și revocă vicepreședinții organizației
(b) Coordonează departamentele și subdepartamentelor din cadrul organizației
(c) Conduce ședințele BN, CN și AG
(d) Poate decide convocarea unei Adunări Generale extraordinare
(e) În cazul vacantării funcției de secretar general numește un membru al Biroului
Național ca și interimar pe acea funcție
(f) Asigură împreună cu Copreședinții și cu Secretarul General buna funcționare
a organizației
(g) Coordonează relația Tinerilor Verzi cu Partidul Verde
(h) Numește Coordonatorii Județeni
(i) Asigură interimatul în cazul vacantării funcției de Copreședinte sau în cazul
suspendării unuia sau ambilor copreședinți, devenind și copreședinte
interimar al organizației
(j) În cazul vacantării ambelor funcții de copreședinte sau în cazul suspendării
ambilor copreședinți, Coordonatotul Național va deveni și Președintele
interimar al organizației
(k) alege delegații Tinerilor Verzi la Congresele Partidului Verde
(2) Copreședinții
(a) Asigură împreună cu Coordonatorul Național și cu Secretarul General buna
funcționare a organizației
(b) Verifică activitatea membrilor biroului național
(c) Asistă și îndrumă împreună cu Coordonatorul Național activitatea filialelor
județene
(d) Se ocupă de identificarea persoanelor capabile să coordoneze înființarea
unor filiale județene
(e) Se ocupă împreună cu Biroul Național de Comunicarea Publică a organizației
(3) Secretarul General
(a) Administrează baza de date a organizației
(b) Administrează bugetul organizației
(c) Contactează noii membri ai organizației
(d) Organizează ședințele CN sau BN
(e) Asigură împreună cu Coordonatorul Național și cu Copreședinții buna
funcționare a organizației
(f) În cazul vacantării funcției de Coordonator Național, propune un membru al
Biroului pentru funcția de Coordonator Național interimar, propunere ce poate
fi aprobată sau respinsă de Birou
(4) Coordonatorii departamentelor și subdepartamentelor
(a) Asigură buna funcționare a departamentelor/ subdepartamentelor organizației
(b) Colaborează cu Coordonatorul Național în vederea realizării obiectivelor
departamentelor și subdepartamentelor
(c) Aprobă intrarea în departamente/subdepartamente a membrilor noi
(d) Realizează împreună cu membrii departamentelor/subdepartamentelor
propuneri de politici publice specifice fiecărui departament / subdepartament
(e) Sunt aleși prin vot de către membrii fiecărui departament/subdepartament
(f) Pot fi revocați din funcție de către Biroul Național
Capitoul VI
Art. 17
Tinerii Verzi se organizează în baza statutului propriu, alegandu-și independent față de
Partidul Verde (Verzii) conducerea organizației. Statutul Tinerilor Verzi precum și conducerea
la toate nivelurile a Tinerilor Verzi poate fi schimbată doar în baza statutului propriu.
CAPITOLUL VII
Art. 18 Încetarea activității
Tinerii Verzi își încetează activitatea în condițiile și cu respectarea prevederilor statutare.
Art. 19 Dispoziții finale
(2) Prezentul Statut este valabil din momentul adoptării și va putea fi modificat în condițiile
prezentului Statut.
(3) Statutul poate fi completat cu un Regulament de funcționare și aplicare, aprobat de BN
sau CN.
Activitatea în cadrul Tinerilor Verzi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legii.
Organele executive la nivel central sau local pot constitui asociaţii sau fundaţii pentru
realizarea obiectivelor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
Tinerii Verzi sprijină activitatea asociaţiilor şi a organizaţiilor non-guvernamentale în
demersurile acestora de susţinere a intereselor majore ale categoriilor de cetăţeni pe care le
reprezintă.
Tinerii Verzi iniţiază periodic consultări cu asociaţiile şi organizaţiile non-guvernamentale în
probleme specifice.

Modificările și completările prezentului Statut se aplică de la data comunicării lor
către BN. Prezentul Statut, modificat și completat, a fost adoptat de Adunarea
Generală a Tinerilor Verzi la 13 August 2022.