CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SCOPUL

Art.1 Denumirea și însemnele partidului

(1) Numele partidului este Partidul Verde (VERZII), prescurtat PV VERZII.

 1. a) Semnul electoral sau logo reprezintă imaginea stilizată a unei flori a soarelui și cuvântul VERZII.
 2. b) Acesta le încorporează pe amândouă, simbolic petalele florii soarelui, în număr de 15, înconjurând cuvântul VERZII care întrerupe corola de petale ieșind din interior spre exterior.
 3. c) Semnul, în întregime, este în culoarea verde pe fond alb, galben pe fond verde și negru în alb-negru.
 4. d) Fontul cuvântului VERZII și caracteristicile cromatice ale culorilor sunt descrise în Manualul de identitate vizuală.
 5. e) Reprezentarea grafică, alb-negru și color, a semnului permanent sunt descrise în Manualul de identitate vizuală și este parte integrantă a prezentului Statut (Anexa 1).
 6. f) Semnul permanent al partidului este inscripționat pe toate însemnele și documentele oficiale, precum și pe materialele de promovare ale PV VERZII, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului.
 7. g) Semnul electoral al partidului este, de regulă, semnul permanent.
 8. h) Schimbarea sau modificarea semnului electoral se realizează în conformitate cu prevederile statutare și dispozițiile legale.

(2) Drapelul partidului este verde și are inscripționat în centru semnul permanent.

(3) Imnul Partidului Verde (VERZII) se aprobă de către Biroul Permanent Național.

Art. 2 CADRUL LEGAL

(1) Partidul Verde (VERZII), înregistrat în Registrul Partidelor Politice al Tribunalului București la poziția 38, este un partid politic de centru-stânga, reprezentativ pentru toți cei care împărtășesc valori verzi, sociale, progresiste.

 1. a) Partidul Verde (VERZII) este persoană juridică de drept public, o asociere cu caracter politic, care asigură un cadru democratic pentru exercitarea voinței politice a cetățenilor români, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție.
 2. b) Partidul Verde (VERZII) își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul național, în conformitate cu legile române și cu prevederile acestui statut.
 3. c) Partidul Verde (VERZII) este un partid modern și progresist, un partid cu vocație europeană, membru cu drepturi depline al Partidului Verde European.
 4. d) Partidul Verde (VERZII) este un partid deschis, democratic, care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor cetățenilor români cu opțiuni ideologice de la centru la stânga.
 5. f) Partidul Verde (VERZII) promovează competiția internă loială și propune pentru funcții alese sau numite în administrația publică locală și centrală, precum și în Parlament, acei membri care îndeplinesc criteriile de selecție statutare și respectă normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale PV VERZII.

(g) Partidul Verde (VERZII) urmărește exclusiv obiective politice.

(h) Partidul Verde (VERZII) este reprezentat în raporturile cu autoritățile publice și cu terții de către Copreședinți (împreună sau separat, cu acordul celuilalt), iar în lipsa lor, sau prin delegare de Președintele Executiv.

(2) Sediul central al partidului este în București, Calea Vitan, nr. 225, bl 2, sc.1, et. 9, ap. 46, Sector 3.

(3) Sediul central al partidului poate fi schimbat de către Biroul Permanent Național al PV VERZII.

Art 3. SCOPUL PARTIDULUI VERDE (VERZII)

 1. a) Partidul Verde (VERZII) are ca scop principal construcția unei alternative sustenabile de guvernare, centrată pe combaterea schimbărilor climatice și asigurarea justiției inter-generaționale.
 2. b) Partidul Verde (VERZII) militează pentru o democrație deplină într-o societate fără corupție și pentru valorificarea în acord cu natura, a tuturor resurselor țării în favoarea cetățenilor ei.
 3. c) Partidul Verde (VERZII) este un partid al libertății și solidarității, un partid al justiției sociale care promovează economia socială de piață sustenabilă ecologic, democrația participativă, un partid care așează oamenii înaintea profitului făcut cu orice preț.

CAPITOLUL II

Art. 4 OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE PARTIDULUI

(1) Partidul Verde (VERZII), prin Programul politic și prin acțiunile sale își propune drept obiective prioritare următoarele:

 1. combaterea schimbărilor climatice și asigurarea justiției între generații;
 2. combaterea corupției și a economiei subterane;
 3. apărarea și promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor;
 4. promovarea și apărarea democrației, a pluralismului politic și a statului de drept; e) promovarea modelelor de funcționare democratică a tuturor instituțiilor;
  f) promovarea principiilor doctrinare ale verzilor europeni și transpunerea lor în decizii și politici publice;
 5. promovarea responsabilității față de mediu și apărarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic;
 6. promovarea tehnologiilor verzi, nepoluante și a surselor regenerabile de energie;
  h) sprijinirea dezvoltării durabile;
 7. promovarea dreptății sociale;
 8. promovarea principiului oportunităților egale pentru toți, a protecției sociale, a incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate și egalitatea de șanse între femei și bărbați;
 9. apărarea valorilor societății deschise prin asigurarea unui cadru social de diversitate și nediscriminare, prin discriminare înțelegând orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală, apartenență politica, categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice;
 10. promovarea unei educații moderne și performante și a unor instituții de învățământ care să mizeze pe programe și metode de predare pe baze raționale și științifice și care să stimuleze creativitatea și potențialul copiilor și tinerilor; promovarea culturii, a științei, a inovării și cercetării științifice;
 11. îmbunătățirea tuturor serviciilor publice, în special cele din domeniul sănătății, muncii, locuirii și protecției sociale active;
 12. promovarea conștiinței civice, a activismului, a implicării și responsabilizării grupurilor sociale pentru un viitor durabil în România și în Uniunea Europeană;
 13. promovarea unei economii de piață sustenabile, circulare, echitabile și incluzive social;
 14. stimularea liberei inițiative sustenabile și a antreprenoriatului orientat către o economie verde, circulară; restructurarea și modernizarea economiei naționale în acest sens;
 15. sprijinirea sectorului agricol, a fermierilor și promovarea agriculturii ecologice valorificând toate resursele interne și europene disponibile; sprijinirea sectorului forestier și piscicol și promovarea exploatării sustenabile a resurselor naturale – ape, păduri, biosferă;
 16. promovarea unui climat de integritate în administrația publică locală și centrală; promovarea modelelor de organizare administrativ-teritorială sustenabile, care pun totodată în valoare patrimoniul natural și cultural;
 17. respectarea şi apărarea drepturilor minorităților, inclusiv dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă, etnică al cetățenilor români aparținând minorităților naționale; respectarea și apărarea drepturilor românilor din diaspora.
 18. promovarea libertății de gândire, de conștiință şi de religie, a toleranței religioase şi a separării dintre biserică şi stat, ca garanție a acestor libertăți;
 19. promovarea democrației și a drepturilor fundamentale la nivel internațional și a mijloacelor pașnice de rezolvare a conflictelor;
 20. promovarea protecției animalelor și combaterea cruzimii față de acestea;
 21. garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăților individului în spațiul virtual.

(2) Partidul Verde (VERZII) va urmări împlinirea obiectivelor sale politice, inclusiv prin organizarea unor activități care promovează valorile, principiile și politicile menționate anterior, precum:

 1. a) acțiuni și luări de poziție politice;
 2. b) elaborarea de politici publice și proiecte de lege;
 3. c) implementarea principiilor și valorilor asumate prin acțiunile partidului și ale aleșilor săi din administrația publică locală și centrală;
 4. d) acțiuni de promovare, simpozioane, conferințe si dezbateri politice;
 5. e) consultări publice, cercetări, studii și rapoarte privind aspecte social-politice, care privesc situația drepturilor și libertăților fundamentale, problemele de mediu sau funcționarea instituțiilor democratice;
 6. f) acțiuni educative în materie politică precum sesiuni de instruire, tabere și școli de vară;
 7. g) campanii publice, inclusiv în mediul on-line, pentru promovarea unor cauze punctuale sau a valorilor partidului.

CAPITOLUL III

Art. 5 MEMBRII PARTIDULUI VERDE (VERZII), DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

(1) Persoanele care și-au exprimat adeziunea prin cererea scrisă depusă, în condițiile legii, pentru înscrierea partidului la Tribunalul București,  au calitatea de membri fondatori.

(2) Poate fi membru al Partidului Verde (VERZII), pe baza liberei adeziuni, orice cetățean din spațiul Uniunii Europene, care are drept de vot, fără deosebire de rasă, naționalitate, etnie, religie, sex, avere sau origine socială și care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) a împlinit vârsta de 18 ani;
 2. b) are o conduită profesională, morală și politică corespunzătoare intereselor țării și ale partidului;
 3. c) aderă la principiile, doctrina și Programul Politic al partidului;
 4. d) se angajează să respecte Statutul și disciplina partidului;
 5. e) nu se găsește într-una din situațiile de interdicție prevăzute de lege.
 6. f) cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot deveni membri ai PV VERZII și pot constitui grupe sau organizații de partid, cu respectarea legislației statului pe teritoriul căruia se află.
 7. g) pot deveni membrii ai PV VERZII, în aceleași condiții ca și cetățenii români, cetățenii Uniunii Europene care nu dețin cetățenie română, dar au domiciliul în România.

(3) Solicitarea dobândirii calității de membru al PV VERZII se poate adresa și on-line, prin completarea fișei de înscriere în format electronic de pe web site-ul oficial al PV VERZII.

(4) Atestarea apartenenței la Partidul Verde se face în baza cardului electronic/ carnetului de membru, eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru și a fost înregistrată în evidența membrilor de partid.

(5) Membrii de partid sunt înscriși în Registrul de Evidență a membrilor Partidului Verde (VERZII) de la nivelul fiecărei organizații locale a partidului, aceasta fiind realizată atât în format scriptic, cât și electronic, în conformitate cu normele metodologice stabilite de către Biroul Permanent Național al partidului.

(6) La nivel județean și de sector se organizează și funcționează Registrul Județean/de sector de Evidență a membrilor PV VERZII, bază de date realizată în format scriptic si electronic, care cuprinde toți membrii de partid din organizația județeană/de sector și principalele date de identificare ale acestora.

(7)  Evidența membrilor de partid și centralizarea datelor în cadrul Registrului Județean/de sector de Evidență a membrilor PV VERZII se realizează de către secretarul executiv al organizației județene/de sector a PV VERZII, în conformitate cu normele metodologice stabilite de către Biroul Permanent Național al Partidului.

(8) La nivel central se organizează şi funcționează Registrul Național de Evidență a membrilor PV VERZII, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toți membrii partidului şi principalele date de identificare ale acestora.

(9) Evidența membrilor de partid şi centralizarea datelor în cadrul Registrului Național de Evidență a membrilor de partid se realizează de către Secretariatul General al PV VERZII, cu respectarea cerințelor GDPR.

(10) Organizațiile PV VERZII de la toate nivelurile își vor actualiza permanent baza de date cu membrii de partid în Registrul Național de Evidență a membrilor PV VERZII, in termen de 10 zile , ori de cate ori intervine o modificare ( membrii noi, demisie , demitere..)  și obligatoriu, în fiecare an pre-electoral.

(11) La schimbarea domiciliului sau a reședinței într-o altă localitate sau sector, după caz, membrii PV VERZII vor informa conducerea organizației locale din care fac parte, în vederea întocmirii documentelor de transfer către organizația locală a PV VERZII constituită în unitatea administrativ-teritorială în care își au noul domiciliu, respectiv reședința.

(12)Transferul către o altă organizație locală a PV VERZII poate fi solicitat şi din alt motiv decât cel prevăzut la art. 5  alin.(13)  în situații bine întemeiate.

(13) Cererea de transfer este supusă aprobării atât a Biroului organizației locale din care face parte membrul de partid, cât şi Biroului organizației locale la care membrul solicită să fie transferat, cu aprobarea celor două organizații județene sau cu aprobarea organizațiilor de sector ale municipiului București, după caz.

Art. 6 Înscrierea în partid

(1) Calitatea de membru al Partidului Verde (VERZII) se dobândește în baza unei cereri de înscriere înregistrate online pe site-ul web al partidului, sau depusa la o organizație comunală, orășenească sau municipală ori la secretariatul general al partidului, indiferent unde persoana are domiciliul sau reședința, ori își desfășoară activitatea profesională sau educațională.

(2) Cererea de înscriere poate fi însoțită de scrisori de recomandare din partea unor membri ai partidului.

(3) Aprobarea sau respingerea cererii se comunică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și este de competența Biroului executiv al organizației locale sau a conducerii centrale a partidului (a Biroului Permanent Național), în funcție de organizația unde este depusă cererea, locală sau centrală.

(4) Partidul poate solicita persoanelor care depun cereri de adeziune informații cu privire la trecutul lor, activitatea lor în organizații civice, profesionale sau politice anterioare înscrierii în PV VERZII și cu privire la eventualele incompatibilități precizate la art. 7.

(5) Împotriva deciziei de respingere a cererii, solicitantul poate formula contestație la Biroul executiv județean sau Biroul Permanent Național, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Hotărârea Biroului executiv județean sau a BPN este definitivă.

(6) Cetățenii români, precum şi persoanele care nu dețin cetățenie română, dar au domiciliul în România, care doresc să se implice şi să susțină acțiunile PV VERZII, pe baza consimțământului liber exprimat, pot solicita dobândirea calității de voluntar, în conformitate cu prevederile legale.

(7) Voluntarii desfășoară activități de interes public şi civic inițiate de PV VERZII în domenii precum: asistență şi servicii sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, culturale, artistice, educative, de învățământ, științifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecție a mediului, sociale şi comunitare ş.a.

(8) În conformitate cu prevederile legale, voluntarii pot încheia cu organizațiile locale, județene, ale sectoarelor municipiului București ale PV VERZII, convenții cu titlu gratuit.

(9) Voluntarii sunt înscriși în Registrul PV VERZII de Evidență a voluntarilor, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu normele metodologice stabilite de secretariatul general al PV VERZII.

Art.7 Nu pot deveni membri ai Partidului Verde (VERZII):

 1. a) persoanele lipsite de drepturi electorale;
 2. b) persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești, ori prin Constituție sau lege, le este interzisă asocierea politică;
 3. c) persoanele condamnate pentru trădarea intereselor țării sau pentru alte fapte antisociale grave, pentru infracțiuni deliberate, comise cu violență sau pentru fapte de corupție, persoanele compromise moral și politic;
 4. d) persoanele care promovează violența, ideologia fascistă, anarhismul, rasismul, șovinismul, separatismul etnic sau teritorial și orice alte idei ori acțiuni extremiste sau contrare intereselor naționale, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
 5. e) persoanele care promovează sexismul, xenofobia, autoritarismul, fundamentalismul religios, homofobia, violența și orice alte idei și acțiuni contrare drepturilor, libertăților și demnității umane;
 6. f) persoanele cărora le-au fost retrase drepturile electorale prin decizii;
 7. g) persoane despre care există date concludente că au contribuit activ la acțiunile represive ale regimului comunist din România.

Art.8 Încetarea calității de membru

(1) Calitatea de membru al Partidului Verde (VERZII) încetează în urmatoarele situații:

 1. a) prin deces;
 2. b) demisie;
 3. c) excludere;
 4. d) înscrierea într-un alt partid politic;
 5. e) declararea ca independent;
 6. f) prin pierderea drepturilor civile printr-o sentință judecatorească definitivă și irevocabilă.

(2) Demisia se înregistrează la sediul organizației locale de care se apartine  și intră în vigoare la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Înscrierea într-un alt partid politic sau declararea ca independent ori neafiliat politic se consideră demisie de drept din PV VERZII.

(3) Radierea se face în situația în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membru de partid, persoana se află într-una din situațiile de incompatibilitate, precum și în caz de deces.

(4) Excluderea din partid se hotărăște în conformitate cu prevederile statutare.

(5) În conformitate cu prevederile legale, dobândirea sau pierderea calității de membru al PV VERZII nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetățenești.

Art. 9 Suspendarea calității de membru

(1) Calitatea de membru PV VERZII se supenda in urmatoarele situatii:

 1. a) prin auto-suspendare, decizie personală luată în situația în care calitatea de membru de partid a acestuia devine incompatibilă cu o funcție sau cu o demnitate publică pe care urmează să o ocupe.
 2. b) la revenirea în partid, în urma încetării situaţiei de incompatibilitate, perioada de auto-suspendare va fi considerată vechime în partid.
 3. b) disciplinar, ca urmare a unei sancțiuni de partid.
 4. c) în cazul neplății cotizației lunare pe o perioadă de 6 luni consecutive;

(2) Suspendarea se constată de către Biroul Executiv Local al PV VERZII de la  prima ședință după împlinirea termenului.

(3) Achitarea cotizației restante obligă Biroul Executiv  Local să constate încetarea suspendării în prima sa ședință    ulterioară plății.

Art. 10 Excluderea din Partidul Verde (VERZII)

(1) Excluderea membrilor PV VERZII se poate produce ca urmare:

 1. a) a săvârșirii unor fapte de natură a aduce prejudicii morale ori materiale partidului;
 2. b) a încălcării grave prevederilor statutului;
 3. c) a neplății cotizației pe parcursul unui an de zile.

(2) Măsura excluderii din partid se hotărăște de către Biroul Executiv al organizației locale din care face parte membrul de partid, sau de catre Biroul Politic Național.

(3) Măsura excluderii hotărâtă de Biroul Executiv al organizației locale se comunică celui în cauză, ea poate fi atacată conform dispozițiilor prezentului statut.

(4) Excluderea unui membru al PV VERZII este o sancțiune disciplinară care poate fi dispusă și de către Biroul Permanent Național, în urma constatării încălcării grave a  prevederilor statutare.

Art. 11 Drepturile membrilor

(1) Membrii Partidului Verde (VERZII) au următoarele drepturi:

 1. a) să aibă inițiativă politică şi posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat;
 2. b) să își exprime liber opiniile cu privire la opțiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanților partidului în organele autorităților publice;
 3. c) să fie informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum şi a reprezentanților partidului în organele autorităților publice,
 4. d) să aleagă şi să fie aleși în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri, conform prevederilor statutare;
 5. d) să propună şi să fie propuși candidați pe listele electorale ale partidului în condițiile legii,
 6. e) să fie recomandați pentru ocuparea unor funcții în administrația publică locală şi centrală, cu respectarea condițiilor legale, prevederilor statutare şi a criteriilor stabilite de partid pentru acele funcții;
 7. e) să devină, cu acordul lor scris, activiști ai Partidului Verzilor Europeni (EGP),
 8. f) să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizațiilor PV VERZII, potrivit competențelor stabilite în Statut;
 9. f) să fie consultați periodic în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice fundamentale, iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor;
 10. g) să beneficieze de susținerea politică a partidului şi a organelor sale de conducere în fața atacurilor şi presiunilor politice, sau de orice alta natura, care are legatura cu statutul de membru PV VERZII ;
 11. h) să participe la ședințele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor;
 12. i) să aibă inițiative legislative, administrative sau politice în condițiile legii şi să ceară examinarea acestora în cadrul organizației sau organului de conducere din care fac parte;
 13. j) să se auto-suspende din partid sau din funcția deținută în cadrul acestuia ori din funcțiile politice sau administrative obținute prin susținere politică, în următoarele situații principale: funcția publică obținută este incompatibilă cu calitatea de membru sau este cercetat pentru comiterea unei infracțiuni pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa. La expirarea perioadei de auto-suspendare, în cazul revenirii în partid, acestora li se recunoaște continuitatea vechimii în partid.
 14. k) să demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat;
 15. l) să se adreseze forurilor de partid în orice probleme de interes public sau politic;
 16. m) să uziteze de dreptul de a se apăra şi să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc, în conformitate cu prevederile statutare şi procedurile stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului.

Art. 12 Obligațiile membrilor

(1) Membrii Partidului Verde (VERZII) au următoarele obligații:

 1. a) să cunoască, să respecte și să aplice prevederile Programului și Statutului partidului;
 2. b) să activeze într-una din organizațiile PV VERZII și să-și aducă contribuția la promovarea doctrinei, programului și strategiei PV VERZII;
 3. c) să aibă o conduită morală în partid, în familie și în societate;
 4. d) sa participe la toate activitatile si actiunile privind functionarea si functionalitatea partidului ( şedinte BPN, Consiliu National, Congres National, Comitetul Director), acolo unde au acest drept.
 5. d) să participe la toate acțiunile aprobate de organizația de care aparțin;
 6. e) să lupte pentru refacerea și protecția mediului înconjurător;
 7. e) să ducă la îndeplinire sarcinile ce li se încredințează și hotărârile luate de organele de conducere ale partidului;
 8. f) să nu facă declarații publice în numele partidului, decât în limitele mandatului încredințat;
 9. g) să respecte cu strictețe disciplina de partid, aceeași pentru toți membrii partidului, indiferent de funcția pe care o au în partid;
 10. h) hotărârile adoptate în mod statutar de organizațiile și organismele PV VERZII, precum și de forurile de conducere ale partidului, sunt obligatorii pentru toți membrii care trebuie să le respecte și să le susțină;
 11. i) să achite cu regularitate cotizația lunară, în cuantumul stabilit de Biroul Permanent National.

(2) Excluderea din partid din cauza neplății cotizației pe parcursul unui an întreg poate fi luată de către Biroul Permanent National pe baza raportului lunar întocmit și semnat de trezorier și se face prin decizie de excludere semnată de Copreședinți (împreună sau separat, cu acordul celuilalt) sau președintele executiv cu acordul copresedintilor.

(3)  Decizia de excludere se comunică de către secretariat, persoanei vizate.

(4)  Plata cotizației de către membrii se face pe nivelul de organizare de care aparțin, în numerar pe bază de chitanță sau prin virament bancar în contul partidului.

(5) Plata cotizației de către membrii conducerii centrale, ai Consiliului Național și ai Biroului Permanent se face la casieria de la sediul central în numerar pe bază de chitanță sau prin virament în contul bancar al partidului.

(6) Un membru al partidului, aflat în situație excepțională, poate solicita motivat scutirea de la plata cotizației pe o perioadă de un an de zile.

 1. a) Cererea de scutire se formulează în scris și este supusă aprobării Biroului Executiv Local de care aparține.

Art. 13 Abateri disciplinare

(1) Membrii Partidului Verde (VERZII) răspund disciplinar dacă:

 1. a) sunt condamnați penal prin hotărâre judecătorească definitivă;
 2. b) apar date concludente care indică fapte de corupție sau încălcări grave ale valorilor asumate de către partid, decizia apartinand BPN pe baza raportului Comisiei de etica si disciplina, dupa prezentarea datelor concrete si in in urma invitatiei celui vizat sa aduca clarificari privind acuzele;
 3. c) nu își respectă obligațiile prevăzute în Statut;
 4. d) dacă nu-și îndeplinesc sarcinile asumate prin Criteriile de evaluare și performanță aprobate de Biroul Permanent Național,dar numai pentru președinții filialelor județene și membrii Biroului Permanent Național, caz în care aceștia urmează a fi puși în discuție pentru aplicarea de sancțiuni disciplinare
 5. e) comit fapte care prejudiciază activitatea, imaginea sau unitatea partidului inclusiv prin difuzarea de informații către terți privind activitatea partidului, fără acordul partidului;
 6. f) au un comportament public care lezează demnitatea umană sau contrara doctrinei partidului.
 7. g) absenta nemotivata de la intrunirile, sedintele, convocate in mod statutar

 Sunt considerate abateri disciplinare grave ale membrilor PV VERZII urmatoarele tipuri de abateri:

 1. a) sunt condamnați penal prin hotărâre judecătorească definitivă. În cazul reabilitării, acest punct nu se aplică.
 2. c) apar date concludente care indică fapte de corupție sau încălcări grave ale valorilor asumate de către partid, decizia apartinand BPN pe baza raportului Comisiei de etica si arbitraj, dupa prezentarea datelor concrete si in in urma invitatiei celui vizat sa aduca clarificari privind acuzele;
 3. d) nu își respectă obligațiile prevăzute în Statut privind indeplinirea unor acte sau luarea unor masuri menite a produce un blocaj sau un prejudiciu material sau moral asupra Partidului sau a oricărui membru PV VERZII;
 4. e) absenta nemotivata mai mult de 3 sedinte in decursul unui an calendaristic de la intrunirile, şedintele, ( de comisii, şedinte de BPN, Consiliu Naţional, Congres, Comitetul Director), convocate în mod statutar.
 5. f) comit fapte care prejudiciază activitatea, imaginea sau unitatea partidului, inclusiv prin difuzarea de informații privind activitatea partidului, fără acordul partidului;
 6. g) sunt sanctionati, în mod repetat, pentru abateri repetate de la Statut si regulamente

Art. 14 Sancțiuni disciplinare

Sancțiunile ce pot fi aplicate sunt:

 1. a) mustrarea;
 2. b) avertismentul;
 3. c) suspendarea sau destituirea din funcții de conducere;
 4. d) suspendarea calității de membru al partidului pe o perioada determinată;
 5. e) retragerea sprijinului politic pentru funcția deținută în administrația publică locală sau centrală;
 6. f) excluderea din partid.

Art. 15 Aplicarea sancțiunilor

(1) Sancțiunile disciplinare se decid cu votul majorității membrilor Biroului Executiv al organizației respective din care face parte membrul de partid sau cu votul majoritatii din BPN.

(2) Persoana din partid asupra căreia se inițiază o procedură de aplicare a unei sancțiuni trebuie notificată în scris asupra motivelor care au declanșat procedura şi are dreptul de a se apăra.

(3) Nerespectarea statutului și a regulamentelor si a deciziilor politice  se constată de către Comisia de Etică,

(4) Sancțiunile disciplinare se decid in urma raportului consultativ al Comisiei de etica, cu votul majorității simple a membrilor Biroului Executiv al organizației respective sau al forului superior

(5) Sancțiunile disciplinare se aplică după cum urmează :

 1. a) de către Biroul Executiv al organizației comunale, orășenești sau municipale de care apartine pentru orice membru al organizației de care apartine , cu excepția președintelui judetean și a celor ce fac parte din conducerea centrală sau județeană a partidului;
 2. b) de către Biroul Executiv Județean pentru orice membru al partidului din judetul de care apartine, cu excepția celor ce fac parte din Biroul executiv Judetean sau din conducerea centrală a partidului;
 3. c) de către Biroul Executiv Județean pentru orice membru al filialei județene, cu excepția președintelui organizației județene și a celor ce fac parte din conducerea centrală a partidului;
 4. d) de către Biroul Permanent Național pentru orice membru al partidului, cu excepția Copreședinților PV, Președintelui Executiv sau a membrilor BPN și ai Comisiei centrale de arbitraj;
 5. e) de către Consiliul Național pentru orice membru, inclusiv Președintele Executiv şi membrii Biroului Permanent Național, cu excepția Copreședinților PV Verzii.

(6) Apelul împotriva deciziei de sancționare se face după cum urmează :

 1. a) la Comisia locala/județeană de etică și arbitraj
 2. b) la Comisia centrală de etică și arbitraj
 3. c) la Consiliul Național
 4. d) la Congres

(7) Primirea unei sancțiuni prevăzute de către un membru cu funcție de conducere în partid, la orice nivel, duce la suspendarea din funcție până la judecarea apelului.

Pe locul rămas liber în urma vacantării oricărei functii politice forul competent va dispune ocuparea functiei de catre un alt membru ce va fi numit interimar pentru o perioadă de maxim 6 luni.

Art. 16 Simpatizanții partidului

Simpatizanții Partidului Verde (VERZII) sunt cetățeni care recunosc doctrina, programul partidului și acțiunile politice ale acestuia.

Simpatizanții pot fi invitați să participe la diverse acțiuni politice ale PV VERZII: conferințe de presă, simpozioane, campanii electorale, etc.

Simpatizanții PV VERZII sunt înscriși în Registrul Național de Evidență a simpatizanților PV VERZII, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu normele metodologice stabilite de Biroul Executiv Național al PV VERZII, cu respectarea cerințelor GDPR.

 CAPITOLUL IV

Art.16 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PARTIDULUI

(1) Organizarea partidului

 1. a) Partidul Verde (VERZII) este organizat pe criteriul administrativ-teritorial și se constituie din organizații teritoriale.
 2. b) Partidul Verde (VERZII) poate forma comisii, grupuri de lucru, departamente și structuri cu ajutorul cărora să își promoveze obiectivele.

(2) Organizațiile teritoriale ale PV VERZII sunt:

 1. a) județene și a municipiului București;
 2. b) comunale, orășenești, municipale și de sector;
 3. c) locale: secție de votare, sat, cartier, circumscripție electorală.

(3) Organizațiile comunale se înființează când au un număr minim de 3 membri.

(4)  Organizațiile orășenești se înființează când au un număr minim de 5 membri.

(5)  Organizațiile municipale și de sector al municipiului București se înființează când au un număr minim de 9 membri.

(6) Organizațiile județene se înființează când au un număr minim de cel puțin 5 organizații (comunale și/sau orășenești), ori organizația municipală din reședința de județ.

(7) Organizația municipiului București se înființează cu un număr minim de cel puțin 3 membri de la fiecare organizație de sector.

(8) Organizațiile teritoriale nu au personalitate juridică distinctă.

(9) Sediul organizației județene este de regulă în municipiul reședință de județ.

(10) Conducerea organizației județene poate stabili gruparea mai multor organizații locale în zone, coordonate de către un membru al Biroului Executiv județean.

(11) În raporturile cu terții, organizațiile teritoriale sunt reprezentate de președintele organizației sau de persoane din conducere, desemnate de acesta.

Art. 17 Organizația de tineret – Tinerii Verzi

(1) Organizația de tineret a Partidului Verde (VERZII) -”Tinerii verzi” se poate constitui din membri PV VERZII cu vârsta sub 30 de ani.

 1. a) ”Tinerii Verzi” pot avea simpatizanți, tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 30 ani.

(2 Organizația de tineret funcționează în baza regulamentului propriu. Regulamentul organizației de tineret va fi adoptat cu ocazia primei Adunări generale și poate fi modificat în baza prevederilor regulamentului organizației de tineret.

(3) Organizația de tineret poate avea o structură similară de conducere cu cea a PV VERZII.

 1. a) Structurile de tineret colaborează strâns cu structurilor naționale și teritoriale ale partidului și au ca principal obiectiv promovarea politicii partidului.
 2. b) Membrii organizației Tinerii Verzi beneficiază de reprezentare în conducerea PV VERZII, la toate nivelurile ierarhice.

(4) Organizația de tineret a PV VERZII poate să se afilieze la organizațiile internaționale ale tineretului şi poate colabora cu acestea în baza aprobării Biroului Permanent Național al partidului.

Art. 18 Liga Aleșilor Locali Verzi (LALV)

(1) Este o structură internă a PV VERZII din care fac parte de drept președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene Administrative, consilierii județeni, primarii, viceprimarii și consilierii locali din municipii, sectoarele municipiului București, orașe și comune, membri ai PV VERZII.

(2) Dobândirea calității de membru al Ligii Aleșilor Locali a PV VERZII de la toate nivelurile se face simultan cu dobândirea calității de ales local de către membrul PV VERZII, în urma alegerilor locale și încetează în momentul pierderii acestei calități.

(3) Liga Aleșilor Locali Verzi acționează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al PV VERZII.

(4) Liga Aleșilor Locali se întrunește în reuniuni ordinare anuale și extraordinare, ori de cate ori este nevoie, la inițiativa copreședinților PV VERZII, a copreședinților LALV, sau a 2/3 din totalitatea aleșilor locali PV VERZII.

(5) Copreședinții LALV (barbat/femeie) sunt aleși de către Congresul PV VERZII sau cu votul majorității simple a aleșilor locali PV VERZII și sunt membri în Biroul Permanent Național al partidului.

Art. 19 Colaborarea cu ONG-uri și Fundații

(1) Partidul Verde (Verzii) poate încheia protocoale de colaborare și parteneriate cu ONG-uri ți Fundații în limita prevederilor legale care reglementează activitatea partidelor politice, a asociaților și fundațiilor.

(2) Președintele executiv al PV VERZII asigură relația partidului cu asociațiile și fundațiile conform celor prevăzute la articolul anterior.

(3) În cadrul Partidului Verde (VERZII) se pot constitui şi alte organizații cu activități specifice, vizând promovarea intereselor legitime ale diferitelor categorii sociale ori grupuri profesionale. Aceste organizații vor avea un Regulament propriu de organizare şi funcționare, aprobat de către Biroul Permanent Național.

CAPITOLUL V

ART. 20 CONDUCEREA ȘI FUNCȚIONAREA PARTIDULUI

(1) Prevederi generale

 1. a) Partidul Verde (VERZII) este organizat și funcționează pe întreg teritoriul țării, la nivel central, județean sau de sector al municipiului București și la nivel local.
  b) Membrii partidului sunt grupați pe criterii teritoriale;
 2. c) Organizațiile teritoriale ale Partidului nu au personalitate juridică distinctă;
 3. d) Pe lângă filiale și structurile de conducere, vor fi înființate şi comisii, departamente, rețele sau alte structuri cu activități specifice pe criterii care țin de anumite direcții de acțiune prioritare ale partidului, din care pot face parte membrii și simpatizanții partidului.

(2) În raporturile cu terții, ele sunt reprezentate de președinții filialelor județene, ai sectoarelor și al municipiului București prin împuternicire specială de reprezentare, acordată de Biroul Permanent Național.

(3) Toate organizațiile PV VERZII au autonomie în ceea ce privește selectarea și numirea pe funcții în administrația locală, cu obligativitatea  validării acestora din partea Biroului Permanent Național.

(4)Ținta permanentă a organizațiilor PV VERZII este atingerea unui nivel paritar de gen în toate structurile sale de conducere.

Art. 21 ORGANE DE CONDUCERE LA NIVEL TERITORIAL

(1) Organul de conducere al organizației locale este adunarea generală a membrilor.

(2) Adunarea generală se întrunește trimestrial și are următoarele atribuții :

a)Alege Biroul Executiv judetean

 1. b) stabilește și inițiază acțiuni pentru cunoașterea Programului partidului de către cetățenii din raza lor de activitate;
 2. c) stabilește și inițiază acțiuni pentru atragerea de noi membri și simpatizanți;
 3. d) stabilește măsuri pentru participarea membrilor la acțiunile partidului;
 4. e) desemnează, o dată la 2 ani, delegați pentru conferințele teritoriale și candidați pentru organele de conducere ale acestora;

(3) Conducerea executivă a organizației locale este asigurată de președintele organizației locale ales de adunarea generală sau desemnat de către organul de conducere superior ierarhic. Mandatul său este de 2 ani.

(4) Președintele organizației locale are următoarele atribuții:

 1. a) conduce activitatea organizației locale în perioada dintre adunările generale;
 2. b) asigură legătura cu organele ierarhice de conducere și urmărește îndeplinirea hotărârilor acestora;
 3. c) încasează cotizația de la membrii organizației și o predă Biroului executiv comunal, orășenesc sau municipal;
 4. d) asigură pregătirea și desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale;
 5. e) informează organele ierarhice de conducere asupra problemelor ridicate în organizație.

Art. 22 Organele de conducere la nivel teritorial sunt:

 1. a) Conferințele organizației teritoriale (comunale, orășenești, municipale – respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și cele județene – respectiv a municipiului București). Conferințele se desfășoară o dată la 2 ani .
 2. b) Birourile executive ale organizațiilor (comunale, orășenești, municipale – respectiv ale sectoarelor municipiului București, precum și cele județene – respectiv al municipiului București). Birourile executive se întrunesc de două ori pe lună sau ori de câte ori este necesar. Mandatul birourilor executive este de 2 ani.

Art. 23 Conferința organizației comunale, orășenești și municipale

(1) Conferința organizației comunale, orășenești și municipale are următoarele atribuții:

 1. a) analizează activitatea consiliilor referitor la îndeplinirea atribuțiilor ce le-au revenit;
 2. b) stabilește măsurile de realizare a Programului partidului și a hotărârilor luate de conducerea județeană;
 3. c) adoptă hotărâri privind activitatea organizațiilor locale de pe raza lor teritorială;
 4. d) alege Președintele organizației și Biroul executiv;
 5. e) alege delegații la conferințele județene;

(2) La conferință participă membrii organizației, iar deciziile se iau cu majoritate simplă de voturi.

Art. 24 Conferința județeană

(1) Conferința județeană are următoarele atribuții:

 1. a) analizează activitatea Consiliului Județean al PV Verzii, respectiv al municipiului București și aprobă raportul de activitate al Biroului executiv al acestora;
 2. b) aprobă raportul financiar al Biroului executiv județean respectiv al municipiului București și descărcarea de gestiune;
 3. c) adoptă hotărâri privind aplicarea Programului partidului de către organizațiile componente;
 4. d) alege Copresedintii organizației (bărbat-femeie) și Biroul Executiv Județean al partidului, respectiv al municipiului București;
 5. e) alege Comisia județeană de arbitraj, respectiv a municipiului București, formată din 3 membri;
 6. f) alege Comisia județeană de cenzori, respectiv a municipiului București, formată din 3 membri;

(2) La conferință participă delegați din partea tuturor organizațiilor componente, conform normei de reprezentare stabilite de BPN.

(3) Conferința judetețeană alege prin vot deschis sau secret delegații la Congresul ordinar sau Congresul extraordinar, în baza normei de reprezentare stabilită prin Regulamentul de Organizare al Congresului aprobat de Biroul Permanent Național.

Art. 25 Biroul executiv local

(1)Biroul executiv local are următoarea componență: copreședinti, vicepreședinți, secretar,

funcție de mărimea organizației:

 1. a) în comune: se compune din 3–9 membri;
 2. b) în orașe, municipii, sectoare ale Capitalei 5-11 membri.

(2) Din Biroul executiv local fac parte membrii de partid persoane alese în funcții ale administrației publice locale.

(3) Biroul executiv are următoarele atribuții :

 1. a) conduce organizația în intervalul dintre ședințele conferinței;
 2. b) aduce la îndeplinire hotărârile conferinței locale;
 3. c) reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile locale;
 4. d) primește cererile de înscriere în partid și ține evidența membrilor și simpatizanților;
 5. e) strânge cotizațiile;
 6. f) informează conducerea organizației județene asupra problemelor cetățenilor din localitate;
 7. g) propune candidați pentru primari si consilieri;
 8. h) conduce campaniile electorale în localitate.

Art. 26 Biroul executiv județean

(1) Biroul executiv județean se compune din maximum 17 membri și are următoarea componență: copreședinți (bărbat/femeie) președinte executiv, vicepreședinți, secretar general, copreședinții organizației de tineret ”Tinerii Verzi”, membri.

(2) Din Biroul executiv județean fac parte de drept membrii de partid persoane alese ori numite în funcții de conducere politică ori administrativă (parlamentari, primari, viceprimari, prefectul și subprefectul, președintele și vicepreședintele Consiliului județean.

(3) Biroul executiv județean are următoarele atribuții:

 1. a) conduce organizația în intervalul dintre ședințele conferinței județene;
 2. b) aduce la îndeplinire hotărârile conferinței județene;
 3. c) reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile județene;
 4. d) propune bugetul anual de venituri și cheltuieli;
 5. e) confirmă rezultatul alegerilor din organizațiile subordonate;
 6. f) asigură evidența membrilor PV VERZII din județ;
 7. g) aprobă listele de candidaturi pentru primari de comune, consilieri de comune și orașe;
 8. h) propune și aprobă candidaturi pentru primari de orașe, municipii și consilieri județeni;
 9. i) propune strategia electorală la nivel județean;
 10. j) organizează și conduce campaniile electorale pe plan județean;
 11. k) elaborează comunicate de presă;
 12. l) organizează conferințe de presă la nivel județean.

Art. 27 Organizația Municipiului București

(1) Organizația municipiului București  cuprinde organizațiile de sector care au statut de organizatie județeană.

(2) Biroul executiv al Organizației municipiului București se compune din: copreședinți, președinte executiv, 12 vicepreședinți în persoana copreședinților de sectoare, copreședinții  Tinerii Verzi” secretar general, membri. Membrii de partid, persoane alese ori numite în funcții de conducere (parlamentari, prefect, subprefect, primarul general și viceprimarii generali, primarii și viceprimarii de sector), fac parte de drept din Biroul executiv al Organizației Capitalei.

Art. 28 Organizația Diaspora

(1) Organizația Diaspora are statut de organizație județeană și cuprinde organizațiile PV VERZII din străinătate.

Art. 29 Condițiile de validitate statutară a ședințelor organelor de conducere sunt:

 1. a) pentru Conferințe, Adunări generale: prezența majorității membrilor adică jumătate plus unu din numărul total al membrilor prevăzut în statut; deciziile se iau de către majoritatea simplă a celor prezenți.
 2. b) pentru Biroul Permanent Național: prezența majorității membrilor adică jumătate plus unu din numărul total al membrilor prevăzut în statut, iar deciziile se iau de către majoritatea simplă prin vot deschis sau secret.

Art. 30 Deciziile și convocarea organelor de conducere, arbitraj şi control ale PV VERZII

(1) Acolo unde nu prevede altfel prezentul statut, deciziile organelor de conducere, control şi arbitraj se vor lua cu majoritate simplă a membrilor participanţi.

 1. a) Deciziile sunt obligatorii.
 2. b) Deciziile Copreședinților se iau de către cei doi prin consens, iar dacă acesta nu se poate realiza decizia va fi luată de Biroul Permanent Național prin votul majorității simple.

(2) Convocarea membrilor PV la întrunirile organelor de conducere, arbitraj şi control ale PV se realizează prin e-mail, fax, sms, sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin orice alte mijloace de comunicare electronică convenite de membrii organului respectiv, cu cel puţin 24 de ore înainte de data întrunirii.

(3)  În cadrul ședințelor PV de la orice nivel se poate accepta votul prin mijloace electronice – email sau online printr-un soft dedicat care să asigure votul securizat, aprobat de Comitetul Director.

(4)  Modalitatea de desfășurare a ședințelor la orice nivel, cu adoptarea de hotărâri/decizii prin vot electronic se anunță prin convocator.

 Art. 31 ORGANE DE CONDUCERE LA NIVEL CENTRAL

 Secțiunea I

 1. Congresul;
 2. Consiliul Național;
 3. C) Comitetul Director;
 4. D) Biroul Permanent Național.
 5. Congresul

(1) Congresul este organul suprem de conducere al partidului și se convoacă, ordinar, o dată la 4 ani sau extraordinar, la propunerea a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor care compun CN, sau 2/3 din totalul membrilor care compun BPN sau la propunerea consensuală a Copreședinților.

(2) Printr-un Regulament de organizare al Congresului, elaborat de Comitetul Director și aprobat de Biroul Permanent Național se stabilește norma de reprezentare, propunerea de ordine de zi, locul de desfășurare. În cazul în care Comitetul Director nu elaboreză Regulamentul de Organizare al Congresului, sarcina revine Biroului Permanent Național.

(3) Congresul ordinar este anunțat cu cel putin 30 de zile înainte de data desfășurării, iar cel extraordinar cu cel putin 14 zile înainte.

(4) Atribuțiile Comisiei de validare (compusă din 3-5 membri) și ale secretariatului tehnic al Congresului sunt stabilite prin Regulamentul de organizare, iar componența acestora este propusă spre aprobare congresului.

(5) Delegații la Congres sunt aleși prin vot deschis sau secret de către membrii organizaţiilor teritoriale care le dau mandat de reprezentare.

(6)  Congresul are următoarele atribuții:

 1. a) dezbate și aprobă principiile doctrinare ale partidului și principalele direcții de acțiune politică;
 2. b) stabilește strategia partidului și căile de înfăptuire ale acesteia;
 3. c) adoptă sau modifică Programul partidului;
 4. d) adoptă sau modifică Statutul partidului;
 5. e) analizează și aprobă raportul Biroului Permanent Național;
 6. f) aprobă raportul Comisiei centrale de etică și arbitraj și raportul Comisiei centrale de cenzori;
 7. g) alege prin vot secret Copreședinții Partidului, Președintele Executiv, 12 vicepreședinți. Alegerea acestora se va face prin Moțiuni depuse de către candidații la funcțiile de copreședinți cel mai târziu cu 24 de ore înainte de Congres;
 8. h) alege prin vot Comisia Centrală de Etică și Arbitraj și Comisia Centrală de Cenzori.

(7) Copreședinții Ligii Aleșilor Locali ai PV Verzii și Copreședinții Tinerilor Verzi sunt membri de drept ai Biroului Permanent Național.

(8) La Congres participă membrii în funcție ai Consiliului Național, aleșii locali, parlamentarii si europarlamentarii, delegații aleși de adunările membrilor organizațiilor teritoriale, conform normei de reprezentare stabilite de Comitetul Director și aprobat de Biroul Permanent Național, prin Regulamentul de organizare al congresului.

(9) Congresul este statutar constituit în prezența a cel puțin jumătate plus unu din totalul delegaților, iar deciziile se iau cu majoritatea simplă a delegatilor prezenți.

 1. B) Consiliul Național

(1) Consiliul Național este constituit după cum urmează:

 1. a) membrii aleși ai Biroului Permanent Național;
 2. b) copreședinții organizației municipiului București, copreședinții organizațiilor județene și copreședinții organizațiilor de sectoare;
 3. c) copreședinții, coordonatorul, secretarul general și vicepreședinții naționali ai organizației de tineret ” Tinerii Verzi”;
 4. d) copreședinții organizației PV VERZII Diaspora;
 5. e) copreședinții organizației Liga Aleșilor Local Verzi;
 6. f) primarii, viceprimarii, președinții consiliilor județene, vicepreședinții consiliilor județene, parlamentarii și europarlamentarii.

(2) Se întrunește anual sau în ședință extraordinară la cererea Copreședinților PV Verzii sau la convocarea Biroului Permanent Național cu votul majorității membrilor sau la solicitarea a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor săi în ședințe extraordinare și este statutar dacă participă cel puțin jumătate plus unu din membrii care îl compun.

(3) În Consiliul Național se pot adopta hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor acestuia sau cu majoritate de două treimi (2/3) în cazul în care prezența este mai mică de două treimi din totalul membrilor.

(4)  Ședințele ordinare ale Consiliului Național sunt convocate cu cel puțin 15 zile înainte, iar cele extraordinare cu cel puțin 7 zile înainte. Ședințele Consiliului Național sunt conduse de Copreședinți sau, în lipsa acestora, de Președintele Executiv.

(5) Consiliul Național are următoarele atribuții:

 1. a) monitorizează activitatea guvernului prin departamente de specialitate ;
 2. b) adoptă calendarul politic, strategia politica și organizațională a partidului, pentru perioada dintre două sesiuni ale Consiliului Național;
 3. c) aprobă comasarea prin fuziune sau absorbție, cu alte partide sau formațiuni politice;
 4. d) aprobă orice alte hotărâri de interes major cu privire la activitatea PV Verzii, inclusiv noi membri în BPN, cu titlu interimar, în cazul vacantării unor poziții în acest organism de conducere;
 5. e) demite, la propunerea președintelui de ședință, orice membru cu funcție de conducere în partid, pentru abateri disciplinare grave sau neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform funcției, cu excepția Copreședinților PV Verzii care sunt demiși de Congresul ordinar sau extraordinar;
 6. f) poate alege cu titlu interimar Președintele Executiv doar în cazul vacantării funcției.
 7. g) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a partidului, Regulamentele de funcționare a Comisiei centrale de arbitraj și a Comisiei de cenzori;
 8. h) adoptă declarații politice și apeluri;

(6) Toate deciziile în cadrul Consiliului Național se iau prin vot deschis sau secret. Modalitatea de vot se stabilește prin vot deschis.

 1. Comitetul Director
 1. Comitetul director este format din copreședinții organizațiilor județene și Președintele executiv. Din Comitetul Director face parte și un reprezentant ales de Biroul Național al Tinerilor Verzi.
 2. Comitetul director se întrunește la inițiativa a cel puțin jumătate plus unu dintre membri săi sau la inițiativa Președintelui executiv.
 3. Comitetul director se întrunește o data pe an în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare.

Atribuțiile Comitetului director:

 1. În termen de maxim 3 zile de la data anunțării convocării Congresului dezbate și propune: Regulamentul de organizare al Congresului. Regulamentul de organizare al Congresului este supus aprobării Biroului Permanent Național. În cazul în care Comitetul director nu elaboreză Regulamentul de Organizare al Congresului, sarcina revine Biroului Permanent Național.
 2. Are rolul de a pregăti, împreună cu secretarul general, desfășurarea Consiliului Național și a Congresului ordinar sau Extraordinar.
 3. Îndeplinește rolul de mediator în cazul în care apar divergențe între copreședinții Partidului Verde (Verzii) și membrii BPN.
 4. În cazul în care o organizație județeană a Partidului Verde (Verzii) încalcă prevederile Statutului și Programul Partidului, aducând prejudicii grave imaginii, activității și unității acestuia, Comitetului Director poate propune Biroului Permanent Național dizolvarea organizației de partid.
 5. Comitetul director, la propunerea Copreședinților partidului, alege secretarul general cu cel puțin jumatate plus unu dintre membri săi, iar decizia se ia cu majoritate simplă.
 6. Comitetul director poate convoca și poate propune Consiliului Național revocarea hotărârilor Biroului Permanent Național în următoarele condiții:

6.1) s-au întrunit ca urmare a convocarii de către Președintele executiv sau a cel puțin jumătate plus unu din membri săi. Ședința va fi condusă de Președintele executiv sau un înlocuitor împutenicit de acesta din rândul copreședinților județeni.

6.2) Participă cel puțin jumătate plus unu din membrii Comitetului Director, pentru a fi asigurat cvorumul necesar pentru desfășurarea lucrărilor.

6.3) Hotărârile se adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor Comitetului Director.

 1. D) Biroul Permanent Național

(1)Biroul Permanent Național este format din 19 de persoane:

 1. Biroul Permanent Național este format din 19 de persoane: Copreședinții PV Verzii, Președinte Executiv, 12 vicepreședinți, 2 Copreședinți ai Ligii Aleșilor Locali Verzi, aleși de către Congresul PV Verzii.

(2) Din BPN fac parte de drept Copreședinții organizației de tineret ”Tinerii Verzi”.

(3) Biroul Permanent Național se întrunește bilunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea copreședinților partidului sau la solicitarea a a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor BPN.

(4) Biroul Permanent Național are următoarele atribuții:

 1. a) pune în aplicare hotărârile Congresului și ale Consiliului Național;
 2. b) acorda sprijin tuturor aleșilor locali ai PV Verzii
 3. c) ia decizii necesare îndeplinirii obiectivelor PV Verzii;
 4. d) analizează activitatea filialelor județene și de sector ale municipiului București, cât și a celorlalte organizații de partid; în cazul în care o organizație județeană a Partidului Verde (Verzii) încalcă prevederile Statutului și Programul Partidului, aducând prejudicii grave imaginii acestuia Biroul Permanent Național poate decide dizolvarea acesteia.
 5. f) validează, la propunerea filialelor județene, reprezentanții partidului în administrația publică locală;
 6. g) validează candidații partidului la alegerile parlamentare și europarlamentare conform legii;
 7. h) elaborează norme și instrucțiuni de aplicare ale hotărârilor Congresului și Consiliului Național;
 8. i) coordonează activitățile interne și internaționale ale Partidului;
 9. j) Aproba Regulamente de functionare si relationare a diverselor comisii, organisme si altor structuri interne
 10. k) urmărește respectarea și punerea în aplicare a hotărârilor sale de către toate organizațiile teritoriale; coordonează și îndrumă organizațiile județene;
 11. l) organizează și stabilește contacte de colaborare cu celelalte formațiuni politice, sindicate, organizații ale societății civile, precum și cu instituțiile sau autoritățile publice;
 12. m) stabilește instrucțiunile privind organizarea conferințelor județene și trimite reprezentanți pentru conducerea lucrărilor;
 13. n) validează sau invalidează alegerile forurilor de conducere ale filialelor județene, ale sectoarelor municipiului București, ale Organizației municipiului București, precum și pe cele ale altor structuri de partid;
 14. o) în cazuri deosebite, ca urmare a activității necorespunzătoare sau pentru încalcărea prevederile Statutului PV Verzii de către membrii de partid, Biroul Permanent Național poate hotărî destituirea din funcție sau sancționarea acestora, inclusiv excluderea din partid;
 15. p) stabilește criteriile de evaluare și apreciere ale organizațiilor teritoriale ale PV Verzii;
 16. r) asigură selecționarea și pregătirea membrilor de partid cu perspectivă de a candida în alegerile locale și parlamentare, precum și pentru funcții în administrația publică locală sau centrală;
 17. s) validează candidaturile pentru funcțiile de conducere din partid precum și cele de demnitate publică alese sau numite;

ș) validează și propune spre aprobare Consiliului Național și Comitetului Director candidatul partidului pentru funcția de Președinte al României, candidații la alegerile europarlamentare și parlamentare;

 1. t) definitivează și aprobă listele de candidați ale PV Verzii pentru Parlament în toate circumscripțiile electorale;

ț) aprobă propunerile de candidați pentru funcțiile de primari la nivelul municipiilor și de președinți ai Consiliilor județene, înaintate de Birourile Executive Județene ale partidului;

 1. u) face propuneri pentru funcțiile de miniștri, secretari de stat și alți reprezentanți ai partidului în administrația centrală;
 2. v) asigură colaborarea cu grupurile parlamentare și cu reprezentanții PV VERZII în administrația centrală și locală;
 3. w) negociază alianțe politice și de guvernare cu alte partide;
 4. x) organizează și coordonează activitatea aparatului central al partidului;
 5. y) elaborează bugetul anual de venituri și cheltuieli al partidului.

(5) Toate deciziile în BPN se iau cu majoritate simplă, prin vot deschis sau secret, stabilirea modalității de vot fiind luată prin vot deschis.

Art. 32 Funcții de conducere la nivel central

SECTIUNEA II

 1. A) Copreședinții Partidului
 2. B) Președintele Executiv
 3. C) Secretarul General
 4. D) Vicepreședinții
 5. E) Secretarii executivi
 6. F) Copreședinții organizației de tineret

(A) Copreședinții Partidului Verde (VERZII)

(1) Copreședinții Partidului Verde (VERZII), bărbat și femeie, sunt garanții respectării principiilor, Programului și Statutului partidului.

(2) Copreședinții au un mandat de patru ani și îndeplinesc următoarele funcții:

 1. a) de reprezentare – în relațiile cu oficialii și instituțiile din țară și din străinătate;
 2. b) de reprezentare – în raporturile juridice cu instituțiile statului sau cu terții;
 3. c) de reprezentare – în fața opiniei publice sau a mass-media;
 4. d) de reprezentare – semnează documentele stabilite de legislația electorală la prezentarea candidaturilor pentru alegerile parlamentare și prezidențiale;
 5. e) de conducere – a Consiliului Național și Biroului Permanent Național;
 6. f) de conducere – prezidează ședințele Congresului, Consiliului Național și ale Biroului Permanent Național.

(3) Copreședinții PV VERZII răspund împreună pentru activitatea lor politică și administrativă în fața Congresului.

(4) În lipsa ambilor Copreședinți atribuțiile lor sunt exercitate de către Președintele Executiv.

(5) Copreședinții PV Verzii au dreptul să convoace Biroul Permanent Național, Consiliul Național sau Congresul partidului, în condițiile și la termenele prevăzute în statut.

(6) Copreședinții PV VERZII pot angaja partidul în relațiile cu terții cu informarea Biroului Permanent Național.

(7) Oricare dintre cei doi Copreședinți îşi poate delega unele competenţe și atribuții, potrivit Statutului, Președintelui executiv.

(8) Între ședințele Biroului Permanent Național, Copreședinții PV VERZII preiau toate atribuțiile acestuia, în lipsa ambilor atribuțiile fiind în sarcina Președintelui Executiv.

(9) Coordonează activitatea filialelor județene și de sector ale municipiului București.

 1. B) Președintele Executiv

(1)Președintele Executiv al PV VERZII este alături de cei doi Copreședinți, purtător principal de mesaj al partidului.

(2) Președintele Executiv coordonează activitatea Consiliului național al partidului din perspectiva procesului de elaborare a politicilor publice ale PV Verzii, având în subordine directă pe cei 4 vicepreședinți pe domenii specializate ai partidului; asigura o bună relație a PV cu structuri asociative având ca obiective protecția mediului/combaterea schimbărilor climatice, educația, economia verde și justiția socială.

(3) Președintele Executiv al partidului preia atribuțiile Copreședinților în caz de vacantare a ambelor posturi sau pentru motive medicale ce îi determină să fie inapți pentru a conduce partidul o durată mai mare de trei luni.

(4) Președintele executiv conduce ședințele Consiliului Național, BPN atunci când  niciunul dintre cei doi Copreședinți nu sunt prezenți sau când este delegat de către aceștia doi.

(5) Președintele executiv conduce ședințele Comitetului director.

(6) Președintele executiv al partidului este ales de către Congres sau de către Consiliul Național în cazul vacantării postului pe perioada dintre congrese.

 1. C) Secretarul General al PV VERZII

(1) Secretarul general este ales la propunerea copreședinților, de către Comitetul director.

(2) Secretarul general participă fără drept de vot la ședințele Biroului Permanent Național.

Secretarul general are următoarele atribuții:

(1) Indrumă activitatea Birourilor Executive ale filialelor județene și de sector ale municipiului București.

(2) Răspunde de evidența membrilor P.V. și a tuturor organizațiilor locale. Are obligația de a permite accesul organizațiilor județene la baza de date a membrilor partidului care au completat adeziunile online.
(3) Asigură buna funcționare a mijloacelor tehnice și logistice necesare organizării ședințelor online, fizice sau mixte ale Biroului Permanent Național și ale Consiliului Național și pregătește, împreună cu Comitetul de Organizare, Congresul P.V.

(4) Pregateste regulamente de organizare si functionare pentru toate comisiile, comitetele si alte structuri interne, și le prezintă spre aprobare BPN.

(5) Secretarul general  coordonează tehnic activitatea secretarilor executivi, răspunde de sistemul informaţional și de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central și filialele teritoriale.

(6) Îndeplinește sarcinile trasate de către Copreședinții PV Verzii și cele stabilite în Biroul Permanent Național.

 (E) Vicepreședinții PV VERZII

(1) participă la dezbaterile și deciziile din structurile centrale ale partidului;

(2) reprezintă partidul în relațiile cu terții în limita unui mandat acordat de către Biroul Permanent Național;

(3) asumă în urma unui mandat al BPN atribuții funcționale și operaționale;

(4) coordonează comisii sau departamente ale partidului și au responsabilități pentru buna funcționare a filialelor din anumite regiuni ale ţării;

(5) pot răspunde de coordonarea unor filiale județene pe criteriul regiunilor stabilite la nivel central.

(6) pot primi, cu delegare, atribuții din partea copreședinților sau a președintelui executiv al partidului

(7) sunt lideri de opinie ai partidului cu respectarea Programului Politic al PV VERZII.

(F) Secretarii executivi

(1) Se află în coordonarea tehnică a secretarului general

(2) Colaborează direct cu Copreședinții și Președintele Executiv.

(3) Au atribuții precise pentru buna desfășurare a activității partidului.

CAPITOLUL VI

Art. 33 ORGANELE DE JURISDICȚIE ȘI CONTROL

(1) Comisia de etică și arbitraj

 1. a) Comisia de etică și arbitraj este structurată în: Comisia centrală de etică și arbitraj și comisiile județene de etică arbitraj.

(2) Comisia centrală de etică și arbitraj este formată dintr-un președinte, 3 membri și un secretar și are următoarele atribuții:

 1. a) judecă apelul împotriva sancțiunilor disciplinare menționate la art. 14
 2. b) la solicitarea membrilor BPN judecă abaterile disciplinare ale membrilor conducerii centrale a partidului și propune sancționarea lor de către Consiliul Național;
 3. c) arbitrează diferendele între membrii de partid cu funcții în conducerea centrală a partidului ;
 4. d) soluționează contestațiile împotriva neregulilor în desfășurarea conferințelor județene.
 5. e) are obligația de a soluționa cu celeritate sesizările care privesc un eveniment viitor din activitatea partidului, înainte de începerea acelui eveniment.

(3) Comisia județeană de etică și arbitraj este formată dintr-un președinte și 2 membri și are următoarele atribuții.

 1. a) judecă apelul împotriva sancțiunilor disciplinare
 2. b) judecă abaterile disciplinare ale membrilor conducerii organizației județene, cu excepția copreședinților și celor ce fac parte din conducerea centrală a partidului și propune sancționarea lor de către Consiliul județean;
 3. c) arbitrează diferendele între membrii de partid ai organizației județene sau dintre ei și conducerea organizației județene;
 4. d) propune soluții pentru contestațiile împotriva neregulilor în desfășurarea conferințelor comunale, orășenești și municipale.

Art.34 Comisiile de cenzori

(1) Comisia centrală de cenzori este formată dintr-un președinte și 2 membri și are următoarele atribuții :

 1. a) verifică gestiunea partidului la nivel central;
 2. b) îndrumă și controlează activitatea comisiilor județene de cenzori;
 3. c) exercită alte atribuții prevăzute de lege pentru comisiile de cenzori;

(2) Comisia județeană de cenzori este formată dintr-un președinte și 2 membri și are ca atribuție verificarea gestiunii organizației județene.

Capitolul VII

Art.35 FINANȚELE PARTIDULUI VERDE (VERZII)

(1) Fondurile vor fi formate din:

 • cotizații ale membrilor;
 • donații;
 • venituri provenite din activități proprii;
 • subvenții de stat acordate în condițiile legii;
 • alte forme de finanțare, în conformitate cu prevederile legale.
 1. a) Cuantumul cotizației, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Permanent Național.
 2. b) Cotizațiile sunt obligatorii pentru fiecare membru în cuantum diferențiat după funcția ocupată.
 3. c) Acestea se stabilesc de către BPN şi se plătesc lunar. Cei ce nu plătesc cotizațiile timp de 1 an pierd calitatea de membru.
 4. c) Cuantumul cotizaţiei membrilor BPN va fi stabilit prin decizia Biroului Permanent Național și se plătesc în contul central al partidului sau numerar cu eliberare de chitanță.

(2) Președinții organizațiilor județene sunt responsabili de colectarea cotizațiilor membrilor și evidența acestora în cadrul organizației pe care o conduc.

 1. a) Operațiunile de încasări şi plăți se efectuează conform legislatiei în vigoare.
 2. b) Donațiile primite de la persoane fizice şi juridice nu vor depăși plafoanele prevăzute de lege, iar la primirea donațiilor se va verifica şi înregistra identitatea donatorului.
 3. c) Fiecare organizație județeană este împuternicită să exercite toate drepturile și să efectueze toate activitățile permise de lege în unitatea administrativă teritorială în care este constituită.

(3) Pentru contracte si alte acte financiare-contabile, incheiate si semnate in numele PV VERZII (Verzii) de către membrii ai partidului având funcții de conducere, alții decât Copreședinții partidului, răspunderea în ce privește relațiile contractuale revine integral persoanelor care semnează contractul, fără a implica în vreun fel răspunderea juridică a partidului.

Art. 36 Partidul Verde (VERZII) urmează să-și finanțeze fiecare proiect şi fiecare acțiune, în principal, prin intermediul celor care le inițiază şi le pun în aplicare şi prin solidaritatea oamenilor care militează pentru protecția mediului şi pentru administrarea sustenabila a comunităților.

Art. 37 Partidul Verde (VERZII) poate deține bunuri mobile şi imobile necesare realizării activității sale specifice.

Art. 38 Veniturile sale pot fi cheltuite pentru următoarele destinații:

a)Întreținerea şi dotarea sediilor, plata personalului, deplasări în scopuri organizatorice, promovare inclusiv pe internet, deplasări internaționale în interes politic; realizarea evenimentelor partidului, a conferințelor de presă sau pentru promovare prin reclamă în media; investiții în bunuri mobile şi imobile; constituirea de depozite bancare în vederea alegerilor, sub supravegherea Comisiilor de Cenzori alese de structurile decizionale cu atribuţii în acest sens.

 1. b) Activitatea financiară a partidului este reglementată conform Legii 334/2006.

 CAPITOLUL VIII

Art. 39 PATRIMONIUL PARTIDULUI

 • Patrimoniu și venituri
 1. a) Toate resursele informatice (bunurile digitale) cu numele de Partidul Verde sau Partidul Verde – Verzii, inclusiv adresele de e-mail, paginile web, paginile de Facebook, domeniile, grupurile WhatsApp și alte conturi pe platformele de comunicare (TikTok, Twitter, etc.), utilizate pentru activitățile online ale Partidului Verde și în legătură cu acesta, sunt considerate proprietatea exclusivă a Partidului Verde. Aceste active vor fi puse la dispoziție pentru folosință membrilor Partidului Verde în funcție de funcțiile și responsabilitățile pe care le au în cadrul partidului, conform deciziilor adoptate de Biroul Politic Național.
 2. b) Patrimoniul Partidului Verde (VERZII) este format din bunurile mobile și imobile deținute în proprietate sau obținute în condițiile legii.
 3. c) Activitatea financiar-contabilă a Partidului Verde (VERZII) este supusă controlului comisiilor de cenzori.
 4. d) Veniturile partidului provin din: cotizații, donații, subvenții de la bugetul de stat.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 40 Încetarea activității partidului

(1)Partidul Verde (VERZII) își încetează activitatea în condițiile și cu respectarea prevederilor legii partidelor politice.

Art. 41 Dispoziții finale

(1) Prezentul Statut este valabil din momentul adoptării și va putea fi modificat cu respectarea dispozițiilor legii partidelor politice.

(2) Activitatea în cadrul Partidului Verde (VERZII) se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice.

(3) În realizarea activităților pentru/sau în legătura cu această calitate, membrii de partid răspund pentru faptele juridice întreprinse, direct, exclusiv și personal din punct de vedere juridic, fără însă a putea atrage răspunderea juridică la nivelul altor eșaloane superioare ale partidului, în cazurile în care legislația specifică nu dispune altfel.

(4) Prezentul Statut, modificat și completat, a fost adoptat de Congresul Partidului Verde (VERZII) din 27 Mai 2023.

———//////——–